Podmienky poskytovania Služby Aplikácie

Podnikateľ: Andrea Kollárová – AMDOOR, miesto podnikania: Bosákova ul. č. 3783/7, 851 04 Bratislava, IČO: 40655130, DIČ: 1045368566 , IČ DPH: SK1045368566, zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava, č. živnostenského registra: 104-24113, za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi Prevádzkovateľom a osobami, ktoré majú záujem vyhľadať vhodného Poskytovateľa Tovaru a Doplnkových služieb.

 

Článok I

Základné pojmy

 
 1. Podmienky“ rozumejú sa tieto Podmienky poskytovania Služby Aplikácie, ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Objednávateľa pri poskytovaní Služby Aplikácie, pričom Podmienky sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke;
 2. Prevádzkovateľ“ sa rozumie podnikateľ Andrea Kollárová – AMDOOR, miesto podnikania: Bosákova ul. č. 3783/7, 851 04 Bratislava, IČO: 40655130;
 3. Služba Aplikácie“ sa rozumie činnosť Prevádzkovateľa, vykonávaná pre Objednávateľa smerujúca k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, prípadne Zmluvy o poskytnutí Služby medzi Objednávateľom a Poskytovateľom; uvedená činnosť Prevádzkovateľa spočíva v oslovení vhodného Poskytovateľa vybraného Prevádzkovateľom z okruhu Partnerov a to na základe požiadaviek Objednávateľa určených prostredníctvom riadneho použitia Aplikácie Objednávateľom;
 4. Zmluva“ sa rozumie zmluva uskutočnená na základe riadneho použitia Aplikácie Objednávateľom, ktorou sa Prevádzkovateľ zaväzuje bezodplatne poskytnúť Objednávateľovi Službu Aplikácie v zmysle ustanovení týchto Podmienok; Potvrdenie o riadnom použití Aplikácie je uložené u Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ na základe osobitnej žiadosti Objednávateľa, kópiu Potvrdenia zašle na e-mailovú adresu Objednávateľa do 10-tich dní odo dňa uskutočnenia požiadavky;
 5. Poskytovateľ“ rozumie sa ním osoba, ktorá poskytuje Tovar a Doplnkové služby pre Objednávateľa a súčasne je Partnerom Prevádzkovateľa;
 6. Partner“ sa rozumie:
 7. AM-DOOR s. r. o., so sídlom: Bosákova ul. č. 3783/7, 851 04 Bratislava, IČO: 50 905 317, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 119864/B;
 8. AM-DOOR PLUS s.r.o., so sídlom: Bosákova ul. č. 3783/7, 851 04 Bratislava, IČO: 50 905 538, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 119825/B;
 9. AM-DOOR ONE PLUS s.r.o., so sídlom: Bosákova ul. č. 3783/7, 851 04 Bratislava, IČO: 51 027 771, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 121573/B;
 10. AM-DOOR ONE s.r.o., so sídlom: Bosákova ul. č. 3783/7, 851 04 Bratislava, IČO: 51 028 123, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 121639/B
 11. AM-DOOR ONE
 12. Objednávateľ“ alebo „Záujemca“ sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba vrátane Objednávateľa – spotrebiteľa a Objednávateľa - podnikateľa v zmysle právnych predpisov, ktorá má záujem o vyhľadanie vhodného Poskytovateľa a/alebo už jej Prevádzkovateľ Službu Aplikácie poskytuje;
 13. Objednávateľ - spotrebiteľ“ sa rozumie fyzická osoba – spotrebiteľ, v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky ktorá má záujem o vyhľadanie vhodného Poskytovateľa a/alebo už jej Prevádzkovateľ Službu Aplikácie poskytuje;
 14. Objednávateľ – podnikateľ“ sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktorá má záujem o vyhľadanie vhodného Poskytovateľa a/alebo už jej Prevádzkovateľ Službu Aplikácie poskytuje;
 15. „Stránka“ sa rozumie internetová stránka amdoor.sk;
 16. „Aplikácia“ sa rozumie aplikácia on-line návrhára vstavaných skríň, ktorá je dostupná na Stránke. Prostredníctvom Aplikácie Objednávateľ navolí všeobecné parametre Tovaru a uskutoční požiadavku o Službu Aplikácie;
 17. Tovar“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie tovar ponúkaný na Stránke vo forme vstavaného nábytku;
 18. „Zameranie“ sa rozumie služba Poskytovateľa spočívajúca vo fyzickom zameraní rozmerov Miesta určenia za účelom vyhodnotenia správnej výmery Tovaru, ktorý má byť osadený v Mieste určenia;
 19. „Dovoz“ sa rozumie dovoz objednaného Tovaru Poskytovateľom do Miesta určenia;
 20. Montáž“ sa rozumie osadenie Tovaru objednaného Objednávateľom a dovezeného Poskytovateľom na Miesto určenia;
 21. „Doplnková služba“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie služba
 22. Zamerania , a/alebo
 23. Dovozu, a/alebo
 24. Montáže;
 25. Miesto určenia“ sa rozumie miesto určené Objednávateľom v Aplikácii a Objednávkovom formulári, kde sa má uskutočniť Služba Dovozu, prípadne Služba Montáže;
 26. Objednávka“ sa rozumie akceptácia Cenovej ponuky podľa osobitných podmienok Poskytovateľa;
 27. „Kúpnou zmluvou“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe uskutočnenia Objednávky, zakladajúca záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, v zmysle ktorého Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi Tovar podľa voľby Objednávateľa a Objednávateľ platí Poskytovateľovi Odplatu za Tovar;
 28. „Zmluvou o poskytnutí Služby“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie Zmluva o poskytnutí Doplnkovej služby Montáže a/alebo Zmluva o poskytnutí Doplnkovej služby Dovozu a/alebo Zmluva o poskytnutí Doplnkovej služby Zamerania;
 

Článok II

Aplikácia

 
 1. Aplikácia je určená na poskytnutie Služby vyhľadávania Prevádzkovateľom. Riadnym použitím Aplikácie Objednávateľom vzniká Zmluva.
 2. Aplikácia je použitá riadne, keď Objednávateľ Aplikáciu použije podľa návodu, ktorý je Objednávateľovi k dispozícii po spustení Aplikácie.
 3. Riadnym použitím Aplikácie Objednávateľ zasiela Prevádzkovateľovi žiadosť uzatvorenie Zmluvy.
 4. Riadnym použitím Aplikácie Objednávateľom vzniká záväzok Prevádzkovateľa v zmysle požiadaviek Objednávateľa osloviť zo svojich Partnerov vhodného Poskytovateľa a zabezpečiť, aby tento Poskytovateľ vo svojom mene zaslal Objednávateľovi do troch (3) dní odo dňa použitia Aplikácie Cenovú ponuku.
 5. Cenová ponuka bude Poskytovateľom zaslaná na e-mailovú adresu, ktorú Objednávateľ vyplní v rámci použitia Aplikácie.
 6. Záväzok Prevádzkovateľa zo Zmluvy o poskytnutí Služby je splnený okamihom zaslania Cenovej ponuky Poskytovateľom na e-mailovú adresu určenú Objednávateľom prostredníctvom Aplikácie.
 7. Služba Aplikácie je poskytovaná Prevádzkovateľom bezodplatne.
 8. Riadnym použitím Aplikácie a potvrdením oboznámenia sa s týmito Podmienkami nevzniká medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom ani medzi Objednávateľom a Poskytovateľom Kúpna zmluva ani Zmluva o poskytnutí Služby.
 9. Prevádzkovateľ nepredáva Tovar a neposkytuje Doplnkové služby a z toho dôvodu nezodpovedá za kvalitu, akosť, množstvo, či vyhotovenie Tovaru ani za kvalitu poskytnutia Doplnkových služieb, ktoré budú Objednávateľovi dodané na základe Kúpnej zmluvy, a/alebo Zmluvy o poskytnutí Služby.
 10. Použitie Aplikácie je dobrovoľné a nebráni priamemu styku Objednávateľa s niektorým z Partnerov ani uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, či Zmluvy o poskytnutí Služby s Partnerom bez použitia Aplikácie.
 11. Objednávateľ nie je povinný na realizáciu Objednávky voči niektorému z Partnerov využiť Službu Aplikácie, pričom je oprávnený sám bez akéhokoľvek sprostredkovania osloviť ktoréhokoľvek z Partnerov samostatne na jeho kontaktné údaje.
 12. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto Podmienok, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto Podmienok považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ ich nemôže ovplyvniť.
 

Článok III

Postup použitia Aplikácie

 
 1. Na použitie Aplikácie Objednávateľom nie je potrebná žiadna osobitná registrácia.
 2. Objednávateľ si prostredníctvom Aplikácie všeobecne vymieni Tovar a jeho prispôsobenie do priestoru, kde by mohol byť inštalovaný.
 3. Pre riadne použitie Aplikácie Objednávateľ vyplní údaje požadované v Aplikácií a to meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo.
 4. Prevádzkovateľ podľa Objednávateľom zvolených kritérií v Aplikácii, po riadnom použití Aplikácie Objednávateľom, vyberie a osloví vhodného poskytovateľa z Partnerov.
 5. Prevádzkovateľ zabezpečí , aby ním oslovený Poskytovateľ do troch (3) pracovných dní odo dňa riadneho odoslania požiadavky na Cenovú ponuku prostredníctvom Aplikácie zaslal vo svojom mene na e-mailovú adresu určenú Objednávateľom Cenovú ponuku.
 6. Objednávateľ si je vedomý, že pre zaslanie Cenovej ponuky Poskytovateľom na e-mailovú adresu Objednávateľa je potrebné správne vyplniť všetky údaje v Aplikácii – riadne použitie Aplikácie.
 7. Cenová ponuka bude obsahovať položkovito nacenený Tovar, vymienený Objednávateľom v Aplikácii, nacenenie Doplnkovej služby Zamerania, nacenenie Doplnkovej služby Dovozu, nacenenie Doplnkovej služby Montáže.
 8. Objednávateľ je po zaslaní Cenovej ponuky oprávnený zrealizovať Objednávku a to už podľa osobitných zmluvných podmienok predaja Tovaru a poskytovania Doplnkových služieb Poskytovateľa, ktorý Cenovú ponuku zaslal.
 9. Objednávateľ je povinný v po tohto článku, ako aj v Aplikácií uvádzať pravdivé, aktuálne a úplne údaje identifikujúce ho ako Objednávateľa. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že niektorý údaj nie je pravdivý, vyhradzuje si právo odstúpiť od Zmluvy.
 

Článok IV

Zánik Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

 
 1. Zmluva a prípadne aj Zmluva o poskytnutí Služby vyhľadávania je platná a účinná odo dňa riadneho použitia Aplikácie.
 2. Zmluva je ukončená jej splnením.
 3. Zmluvu možno ukončiť dohodou Prevádzkovateľa a Objednávateľa, alebo odstúpením podľa ustanovení týchto Podmienok a/alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
 4. Odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku týchto Podmienok je účinné v okamihu jeho doručenia druhej strane.
 5. Zánikom Zmluvy nezaniká povinnosť odškodnenia druhej zmluvnej strany za škodu jej spôsobenú alebo vzniknutú a ani nezaniká právna účinnosť ustanovení tejto Zmluvy, ktoré, ktoré podľa svojej povahy majú zostať zachované
 

Odstúpenie od Zmluvy pri Zmluve medzi Objednávateľom – spotrebiteľom a Prevádzkovateľom

 
 1. Nakoľko bude Služba Aplikácie poskytovaná najneskôr od nasledujúceho kalendárneho dňa po dni, v ktorom bola riadne použitá Aplikácia, táto je poskytovaná pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa ust. § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zák. č. 102/2014 Z. z.“), pričom Objednávateľ - spotrebiteľ v súlade s ust. § 4 ods. 6 zák. č. 102/2014 Z. z. udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby Aplikácie pred uplynutím uvedenej lehoty stráca po úplnom poskytnutí Služby Aplikácie právo na odstúpenie od Zmluvy.
 2. Potvrdením objednávky Objednávateľ - spotrebiteľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so začatím poskytovania Služby Aplikácie pred uplynutím lehoty na odstúpenie podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 a zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s ustanovením bodu 5 tohto článku týchto Podmienok.
 3. V prípade ak od začatia poskytovania Služby Aplikácie nedošlo k jej úplnému poskytnutiu je Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa riadneho použitia Aplikácie.
 4. Objednávateľ môže uplatniť odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 7 tohto článku týchto Podmienok u Prevádzkovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy podľa prostredníctvom jeho doručenia na poštovú adresu Prevádzkovateľa. Formulár na odstúpenie od zmluvy je zverejnený na Stránke.
 5. Odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 7 tohto článku týchto Podmienok je účinné v okamihu jeho doručenia Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v prípade odstúpenia Objednávateľa podľa bodu 7 tohto článku týchto Podmienok zruší poskytovanie Služby vyhľadávania
 6. Strany sú si v prípade odstúpenia od Zmluvy povinné vydať všetko čo si na základe Zmluvy plnili do štrnástich (14) dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.
 7. Pri zmluvách medzi Objednávateľom - spotrebiteľom a Poskytovateľom odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od počiatku.
 

Článok V

Zodpovednosť za vady, Reklamácie

 
 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady poskytnutej Služby Aplikácie Objednávateľovi - spotrebiteľovi podľa ustanovení zák. č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) poskytnutej Služby Aplikácie Objednávateľovi – podnikateľovi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 2. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si reklamáciu vád poskytnutia Služby Aplikácie u Prevádzkovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese Prevádzkovateľa uvedenej v článku I týchto Podmienok.
 3. Objednávateľ je povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla.
 4. Reklamácia je opodstatnená, ak Služba Aplikácie nebola poskytnutá v súlade s týmito Podmienkami včas a riadne.
 5. Prevádzkovateľ je povinný doručiť Objednávateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 6. V prípade, ak je reklamácia Objednávateľa opodstatnená v súlade s ods. 3 týchto Podmienok, Prevádzkovateľ opätovne poskytne Objednávateľovi Službu Aplikácie, k čomu je Objednávateľ povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi primeranú súčinnosť.
 

Článok VI

Ochrana osobných údajov

 
 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré Objednávateľ zadáva do objednávkového formulára, uvedeného na tejto stránke resp. Poskytovateľovi na jeho e-mailovú adresu v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) ako prevádzkovateľ podľa tohto Zákona a to v rozsahu, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska.
 2. Účelom spracúvania osobných údajov Objednávateľa je identifikácia Objednávateľa ako zmluvného partnera pre plnenie Zmluvy, správne doručovanie písomností, realizácia predzmluvných vzťahov, uskutočnenia rokovaní o zmene alebo ukončení Zmluvy.
 3. Poskytnutie údajov Objednávateľom je dobrovoľné, avšak bez poskytnutia uvedených údajov nie je objektívne možné realizovať predmet Zmluvy.
 4. Prevádzkovateľ má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení Zákona. Objednávateľ je dotknutou osobou v zmysle Zákona.
 5. Spracovávané osobné údaje je Prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť aj tretej osobe bez obmedzenia použitia najmä osobe podieľajúcej sa na zabezpečovaní predmetu Zmluvy resp. Zmluvy o poskytnutí Služby.
 6. Prevádzkovateľ týmto upovedomuje, že Objednávateľ ako dotknutá osoba podľa Zákona má vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov práva vyplývajúce jej z ust. § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má podľa Zákona najmä právo k prístupu k údajom, ktoré sa jej týkajú, právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu ako aj vyžadovať informácie o stave spracúvania jej osobných údajov v informačnom systéme, vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého boli jej osobné údaje získané na spracúvanie, na odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 7. Partneri Prevádzkovateľa sú sprostredkovateľmi spracúvania osobných údajov Objednávateľa podľa Zákona.
 

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 
 1. Komunikácia medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom prebieha v elektronickej forme. Oznámenia Objednávateľa a Prevádzkovateľa sa považujú za doručené okamihom obdržania potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.
 2. Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť Prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.
 3. Podmienky sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a to aj v prípade, ak Objednávateľ nie je občanom SR, alebo nemá na území Slovenskej republiky pobyt.
 4. Vzťahy, ktoré Podmienky neupravujú sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, vo vzťahu s Objednávateľom - spotrebiteľom najmä Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákonom zákona č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a vo vzťahu s Objednávateľom – podnikateľom zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený vzhľadom na zmenu právnej úpravy, zmenu trhovej situácie, zmenu obchodnej politiky alebo na základe jeho rozhodnutia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť tieto Podmienky. Prevádzkovateľ je povinný zmenu Podmienok s uvedením jej platnosti a účinnosti oznámiť Objednávateľovi a to zverejnením na Stránke 30 dní vopred pred dňom účinnosti zmeny Podmienok. Zmena Podmienok nie je skutočnosťou, ktorá by vyžadovala uzavretie písomného dodatku k Zmluve.
 6. V prípade nesúhlasu Objednávateľa so zmenou Podmienok má právo najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny Podmienok z uvedeného dôvodu písomne odstúpiť od Zmluvy a súčasne odstúpenie od Zmluvy musí byť najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny Podmienok doručené Prevádzkovateľovi, inak právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy zaniká. V prípade, že Objednávateľ riadne a včas v zmysle tohto bodu nevyužije právo odstúpiť od Zmluvy, platí, že Objednávateľ so zmenou Podmienok súhlasí.
 7. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 03.09.2017.
 8. Kontakt: amdoor@amdoor.sk Tel.: +421 907 853 924 , 02/55642259
Podmienky k zmluvám o predaji tovaru a poskytovaniu služieb spoločnosti AM-DOOR  s.r.o.

Podnikateľ: AM-DOOR s. r. o., so sídlom: Bosákova ul. č. 3783/7, 851 04 Bratislava, IČO: 50 905 317, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 119864/B, DIČ: 2120520820 v mene spoločnosti koná: Mária Kollárová za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi Poskytovateľom a osobami, ktoré majú záujem o Tovar, prípadne si tento Tovar, alebo Doplnkovú Službu objednali u Poskytovateľa vydáva tieto Podmienky.

Článok I

Základné pojmy

 
 1. Podmienky“ rozumejú sa tieto Obchodné podmienky Poskytovateľa pri poskytovaní Tovaru a Doplnkových služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa pri poskytovaní Tovaru a Doplnkových služieb Poskytovateľa, pričom Podmienky sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke;
 2. Poskytovateľ“ sa rozumie AM-DOOR s. r. o., so sídlom: Bosákova ul. č. 3783/7, 851 04 Bratislava, IČO: 50 905 317, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 119864/B;
 3. Objednávateľ - spotrebiteľ“ sa rozumie fyzická osoba – spotrebiteľ, v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktorá má záujem o poskytnutie Tovaru prípadne s Tovaru s Doplnkovými službami Poskytovateľom, a/alebo ktorá si objednala u Poskytovateľa Tovar prípadne s Tovar s Doplnkovými službami v súlade s týmito Podmienkami;
 4. Objednávateľ – podnikateľ“ sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktorá má záujem o poskytnutie Tovaru prípadne Tovaru s Doplnkovými službami Poskytovateľom, a/alebo ktorá si objednala u Poskytovateľa Tovar prípadne s Tovar s Doplnkovými službami v súlade s týmito Podmienkami;
 5. Objednávateľ sa rozumie Objednávateľ - spotrebiteľ a Objednávateľ – podnikateľ;
 6. Prevádzkovateľ“ sa rozumie podnikateľ Andrea Kollárová – AMDOOR, miesto podnikania: Bosákova ul. č. 3783/7, 851 04 Bratislava, IČO: 40655130;
 7. „Stránka“ sa rozumie internetová stránka amdoor.sk;
 8. „Aplikácia“ sa rozumie aplikácia on-line návrhára vstavaných skríň, ktorá je dostupná na Stránke. Prostredníctvom Aplikácie Objednávateľ navolí všeobecné parametre Tovaru a uskutoční požiadavku o Službu Aplikácie;
 9. Služba Aplikácie“ sa rozumie činnosť Prevádzkovateľa, vykonávaná pre Objednávateľa smerujúca k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, prípadne Zmluvy o poskytnutí Služby medzi Objednávateľom a Poskytovateľom; uvedená činnosť Prevádzkovateľa spočíva v oslovení vhodného Poskytovateľa vybraného Prevádzkovateľom a to na základe požiadaviek Objednávateľa určených prostredníctvom riadneho použitia Aplikácie Objednávateľom;
 10. Tovar“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie tovar ponúkaný na Stránke vo forme vstavaného nábytku, ktorého ponúkaný vzor Poskytovateľ na mieru prispôsobí druhu, kvalite a vyhotoveniu podľa požiadaviek Objednávateľa;
 11. „Zameranie“ sa rozumie služba Poskytovateľa spočívajúca vo fyzickom zameraní rozmerov Miesta určenia za účelom vyhodnotenia správnej výmery Tovaru, ktorý má byť osadený v Mieste určenia;
 12. „Dovoz“ sa rozumie dovoz objednaného Tovaru Poskytovateľom do Miesta určenia;
 13. Montáž“ sa rozumie osadenie Tovaru objednaného Objednávateľom a dovezeného Poskytovateľom na Miesto určenia; Montáž trvá obvykle jeden deň a je potrebné ju vykonať na Mieste určenia Poskytovateľom;
 14. „Doplnková služba“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie služba
 15. Zamerania , a/alebo
 16. Dovozu, a/alebo
 17. Montáže;
 18. Miesto určenia“ sa rozumie miesto určené Objednávateľom v Aplikácii a/alebo Objednávkovom formulári, kde sa má uskutočniť Služba Dovozu, prípadne Služba Montáže;
 19. „Cenová ponuka“ sa rozumie dokument v elektronickej forme, ktorého obsahom je položkovito určená cena Tovaru a Doplnkových služieb na základe požiadaviek vymienených Objednávateľom prostredníctvom Aplikácie, alebo prostredníctvom požiadavky zaslanej Objednávateľom osobitne na adresu Poskytovateľa,
 20. „Cenová kalkulácia“ sa rozumie dokument v elektronickej forme, ktorého obsahom je položkovito určená cena Tovaru a Doplnkových služieb na základe požiadaviek vymienených Objednávateľom na základe Zamerania,
 21. Objednávka“ sa rozumie akceptácia Cenovej ponuky, ktorá spočíva v doručení vyplneného Objednávkového formulára Objednávateľom, alebo v akceptácii predvyplneného Objednávkového formulára Objednávateľom, ako príloha e-mailovej správy z e-mailovej adresy oznámenej Poskytovateľovi prostredníctvom Aplikácie, prípadne z e-mailovej adresy z ktorej bol Poskytovateľ Objednávateľom osolovený s požiadavkou o vypracovanie Cenovej ponuky a zároveň úhrada Zálohy.
 22. Objednávkový formulár“ dokument v elektronickej forme, doručený Poskytovateľom Objednávateľovi spolu s Cenovou ponukou, obsahujúci údaje potrebné na fakturáciu a to meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, výber z ponúkaných Doplnkových služieb, Miesto určenia, ak je predmetom Zmluvy o poskytnutí Služieb Zameranie, Dovoz, alebo Montáž;
 23. Preberací protokol“ sa rozumie dokument, ktorý vystaví Poskytovateľ Objednávateľovi pri prevzatí Tovaru/Doplnkovej Služby a ktorý obsahuje identifikačné údaje Poskytovateľa a Objednávateľa, označenie prebraného Tovaru/Doplnkovej Služby, poznámky, ktoré majú záujem strany zaznamenať, vrátane prípadných Vád, dátum prevzatia, podpisy strán; k Preberaciemu protokolu bude priložený dodací list, na ktorom bude identifikovaný Tovar, ako aj číslo Objednávkového formulára;
 24. „Zmluvou“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe uskutočnenia Objednávky, zakladajúca záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, v zmysle ktorého Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi Tovar podľa voľby Objednávateľa a Objednávateľ platí Poskytovateľovi Cenu za Tovar.
 25. „Zmluvou o poskytnutí Doplnkovej služby Zamerania“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe doručenia Objednávky Objednávateľa Poskytovateľovi, zakladajúca záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, v zmysle ktorého Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi službu Zamerania. Táto zmluva je doplnkovou zmluvou k Zmluve;
 26. „Zmluvou o poskytnutí Doplnkovej služby Dovozu“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe doručenia Objednávky Objednávateľa Poskytovateľovi, zakladajúca záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, v zmysle ktorého Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi službu Dovozu. Táto zmluva je doplnkovou zmluvou k Zmluve;
 27. „Zmluvou o poskytnutí Doplnkovej služby Montáže“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe doručenia Objednávky Objednávateľa Poskytovateľovi, zakladajúca záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, v zmysle ktorého Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi službu Montáže. Táto zmluva je doplnkovou zmluvou k Zmluve;
 28. „Zmluvou o poskytnutí Služby“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie Zmluva o poskytnutí Doplnkovej služby Montáže a/alebo Zmluva o poskytnutí Doplnkovej služby Dovozu a/alebo Zmluva o poskytnutí Doplnkovej služby Zamerania;
 29. Cena“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie cena za dodanie Tovaru resp. poskytnutie Služby Poskytovateľom.
 30. „Záloha“ sa rozumie časť Ceny vo výške 40% z výšky Ceny
 

Článok II

Predmet zmluvy

 
 1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa dodať Tovar podľa Zmluvy a týchto Podmienok a záväzok Objednávateľa Tovar prevziať a zaplatiť Cenu v zmysle Zmluvy a týchto Podmienok.
 2. Predmetom Zmluvy o poskytnutí Služby je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Doplnkovú/é Službu/y podľa Zmluvy o poskytnutí Služby a týchto Podmienok a záväzok Objednávateľa Doplnkovú službu prevziať a zaplatiť Cenu za poskytnutie Doplnkovej služby v zmysle Zmluvy o poskytnutí Služby a týchto Podmienok.
 3. Pre riadne uskutočnenie Objednávky je potrebné riadne vyplnenie Objednávkového formulára, jeho doručenie Poskytovateľovi a úhrada Zálohy Objednávateľom.
 4. Zmluva je uzatvorená na základe uskutočnenia Objednávky Objednávateľom. Zmluva o poskytnutí Služby je uzatvorená na základe uskutočnenia Objednávky Objednávateľom, pokiaľ uzatvorenie tejto zmluvy Objednávateľ v Objednávke neodmietne.
 5. Záznam o uzatvorení Zmluvy uchováva Poskytovateľ a vo vhodnej forme ju na požiadavku Objednávateľa Objednávateľovi sprístupní do troch (3) pracovných dní po doručení žiadosti.
 6. Tovar bude dodaný resp. Doplnková služba bude poskytnutá po úhrade Zálohy.
 

Článok III

Práva a povinnosti strán

 
 1. Objednávateľ si Tovar vymieni prostredníctvom Aplikácie, alebo bez aplikácie a osloví Poskytovateľa s požiadavkou o vypracovanie Cenovej ponuky na e-mailovú adresu, zverejnenú v týchto Podmienkach.
 2. Objednávateľ si je vedomý, že pre zaslanie Cenovej ponuky Poskytovateľom na e-mailovú adresu
 3. prostredníctvom Aplikácie je potrebné aby využil bezodplatnú Službu Aplikácie Prevádzkovateľa a aby Prevádzkovateľ následne oslovil Poskytovateľa s požiadavkou o vyhotovenie Cenovej ponuky na základe požiadaviek vymienených Objednávateľom v Aplikácii;
 4. prostredníctvom e-mailovej správy je potrebné aby do správy zadal všetky potrebné parametre Tovaru, ktoré vyžaduje Aplikácia;
 5. Poskytovateľ do troch (3) pracovných dní odo dňa riadneho odoslania požiadavky na Cenovú ponuku podľa bodu 2 tohto článku týchto Podmienok zašle na e-mailovú adresu určenú Objednávateľom Cenovú ponuku.
 6. Pokiaľ požiadavka v zmysle bodu 2 písm. b) nie je úplná, Poskytovateľ správou vyzve Objednávateľa na doplnenie parametrov s označením parametrov, ktoré chýbajú. Pokiaľ parametre nebudú doplnené Objednávateľom do siedmich dní odo dňa vyzvania, má sa za to, ako by požiadavka na zaslanie Cenovej ponuky Objednávateľom nebola uskutočnená.
 7. Cenová ponuka pred Zameraním obsahuje položkovito nacenený Tovar, vymienený Objednávateľom v zmysle bodu 2 tohto článku, nacenenie Doplnkovej služby Zamerania, nacenenie Doplnkovej služby Dovozu, nacenenie Doplnkovej služby Montáže.
 8. Objednávateľ má možnosť pri akceptácií Cenovej ponuky prostredníctvom Objednávkového formulára zároveň odmietnuť poskytnutie Doplnkovej služby, alebo niektorej z Doplnkových služieb. Službu Dovozu Poskytovateľ poskytuje iba vo vzdialenosti 60 km od hranice mesta Bratislava podľa internetovej stránky google.maps.com. Službu Montáže poskytuje Poskytovateľ iba pre Tovar dovezený Poskytovateľom v rámci Doplnkovej služby Dovozu.
 9. Cenová ponuka pred Zameraním je pre Poskytovateľa záväzná 21 dní odo dňa jej zaslania Objednávateľovi. Uskutočnením Objednávky po uplynutí tejto lehoty nie je uzatvorená Zmluva.
 10. Objednávateľ je povinný v požiadavke podľa bodu 2 tohto článku, ako aj v Objednávkovom formulári zaslanom Poskytovateľom uvádzať pravdivé, aktuálne a úplne údaje identifikujúce ho ako Objednávateľa. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že niektorý údaj nie je pravdivý, vyhradzuje si právo odstúpiť od Zmluvy.
 11. Pre riadne vykonanie Objednávky, Objednávateľ do Objednávkového formuláru uvedie meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu Miesta určenia ak má záujem aj o niektorú z Doplnkových služieb.
 12. Objednávku po jej uskutočnení už nemožno meniť. V prípade ak Objednávateľ Objednávku zmení po jej uskutočnení, Poskytovateľ sa vyjadrí, či je možné takú zmenu ešte zohľadniť.
 13. V prípade záujmu Objednávateľa o zmenu Objednávky, taký návrh na zmenu možno Poskytovateľovi oznámiť výlučne prostredníctvom elektronickej komunikácie - e-mailovej správy. Poskytovateľ sa k takej požiadavke na zmenu vyjadrí bezodkladne prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
 

Článok IV

Dodanie Tovaru, Poskytnutie Doplnkovej služby Zamerania, Dovozu, Montáže

 
 1. Poskytovateľ dodá Tovar najneskôr do 30-tich dní odo dňa riadneho uskutočnenia Objednávky Objednávateľom.
 2. Pri súčasnom uzatvorení Zmluvy o poskytnutí Služby, ktorej predmetom je poskytnutie niektorej z Doplnkových služieb spolu so Zmluvou platí 30-dňová dodacia lehota iba v prípade, ak Objednávateľ poskytne potrebnú súčinnosť pre uskutočnenie Doplnkovej služby a/alebo niektorej z nich (napr. sprístupní Miesto určenia na výkon Zamerania/Dovozu/Montáže Tovaru). V prípade neposkytnutia súčinnosti sa dodacia lehota predlžuje o čas, po ktorý nebola Objednávateľom poskytnutá potrebná súčinnosť.
 3. Ak Objednávateľ s Poskytovateľom uzatvoria v zmysle týchto Podmienok výlučne Zmluvu, ktorej predmetom je dodanie Tovaru bez uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí Služby, alebo uzatvoria aj Zmluvu o poskytnutí Služieb, ktorej predmetom bude výlučne poskytnutie Doplnkovej služby Zamerania bez ostatných Doplnkových služieb, dodanie Tovaru sa uskutoční na adrese podľa predchádzajúcej dohody Objednávateľa a Poskytovateľa po oznámení Poskytovateľa Objednávateľovi, že Tovar je pripravený na prevzatie. Prevzatie Tovaru sa uskutoční tak, že Objednávateľ Tovar prevezme osobne na základe Preberacieho protokolu. Prevzatím Tovaru na základe Preberacieho protokolu prechádza nebezpečenstvo škody, či náhodnej skazy na Tovare na Objednávateľa. Objednávateľ je povinný si Tovar prevziať do siedmych (7) pracovných dní odo dňa oznámenia Poskytovateľa. V prípade, ak po márnom uplynutí uvedenej lehoty si Objednávateľ Tovar neprevezme, Poskytovateľ na náklady Objednávateľa Tovar uschová a súčasne Objednávateľa vyzve na jeho prevzatie v dodatočnej trojdňovej (3) lehote odo dňa doručenia výzvy. Ak aj táto dodatočne poskytnutá lehota márne uplynie, Poskytovateľ je oprávnený Tovar predať. V prípade predaja Tovaru si Poskytovateľ z výťažku predaja započíta oproti Zálohe náklady spojené s úschovou a predajom Tovaru. Zvyšok Zálohy vráti Objednávateľovi.
 4. Pri súčasnom uzatvorení Zmluvy o poskytnutí Služby, ktorej predmetom je poskytnutie Doplnkovej služby Dovozu, Objednávateľ Tovar prevezme na základe Preberacieho listu na Mieste určenia a to v čase dohodnutom s Poskytovateľom. Prevzatím Tovaru na základe Preberacieho protokolu prechádza nebezpečenstvo škody, či náhodnej skazy na Tovare na Objednávateľa. V prípade, ak v dohodnutom čase Objednávateľ Tovar neprevezme, Poskytovateľ Tovar na náklady Objednávateľa uschová a súčasne určí náhradný termín Dovozu o čom Objednávateľa upovedomí. Ak si Objednávateľ Tovar neprevezme ani v náhradný termín, Poskytovateľ Tovar uschová a následne je ho oprávnený na náklady Objednávateľa predať. V prípade predaja Tovaru si Poskytovateľ z výťažku predaja započíta oproti Zálohe náklady spojené s úschovou a predajom Tovaru ako aj Cenu za službu Dovozu. Zvyšok Zálohy vráti Objednávateľovi. Obdobne sa postupuje aj pri Doplnkovej službe Montáže.
 5. V prípade ak je predmetom Zmluvy o poskytnutí Služby Doplnková služba Zamerania, Objednávateľ berie na vedomie, že Zameranie je potrebné uskutočniť najneskôr sedem (7) pracovných dní predo dňom dodania Tovaru.
 6. V prípade ak je predmetom Zmluvy o poskytnutí Služby, Doplnková služba Zamerania, do 21 dní odo dňa poskytnutia Služby Zamerania doručí Poskytovateľ Objednávateľovi Cenovú kalkuláciu.
 7. Objednávateľ je po doručení Cenovej kalkulácie oprávnený odstúpiť od Zmluvy, alebo oznámiť Poskytovateľovi, že trvá na pôvodnej Cenovej ponuke.
 8. V prípade, ak Cena v zmysle Cenovej kalkulácie bude presahovať Cenu na základe Cenovej ponuky o 150,-€ bez príčiny na strane Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, pričom Poskytovateľ si nebude nárokovať na Cenu za vykonanú Službu Zamerania.
 9. V prípade, ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy po Zameraní a/alebo vystavení Cenovej kalkulácie a nejde o prípad podľa predchádzajúceho odseku, Poskytovateľ započíta Cenu Zamerania voči poskytnutej Zálohe a zvyšok Zálohy vráti Objednávateľovi.
 10. V prípade, ak Objednávateľ oznámi, že trvá na pôvodnej Cenovej ponuke, Poskytovateľ dodá Objednávateľovi Tovar na základe pôvodnej Cenovej ponuky, pričom môže odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Doplnkovej služby Montáže v zmysle bodu 12. tohto článku.
 11. V prípade, ak Objednávateľ po doručení Cenovej kalkulácie po Zameraní neodstúpi od Zmluvy, alebo neoznámi, že trvá na pôvodnej Cenovej ponuke do piatich (5) dní odo dňa jej doručenia, má sa za to, že s Cenovou kalkuláciou po Zameraní súhlasí. Cena na základe Cenovej kalkulácie po Zameraní v celom rozsahu nahrádza Cenu na základe Cenovej ponuky.
 12. Ak sa po Zameraní ukáže, že Montáž Tovaru by bola nemožná vzhľadom na charakter Miesta určenia, Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Doplnkovej služby Montáže, ak bola medzi stranami uzatvorená. O nemožnosti plnenia Montáže podľa predchádzajúcej vety upozorní Objednávateľa. Objednávateľ je v takom prípade oprávnený od Zmluvy odstúpiť do piatich (5) dní odo dňa doručenia upozornenia Poskytovateľom. V prípade takého odstúpenia, Poskytovateľ započíta Cenu Doplnkovej služby Zamerania oproti poskytnutej Zálohe a zvyšok Zálohy vráti Objednávateľovi.
 13. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto Podmienok, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto Podmienok považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Poskytovateľa a Poskytovateľ ich nemôže ovplyvniť.
 

Článok V

Cena

 

 1. Cenu Tovaru a Doplnkových služieb oznámi Poskytovateľ Objednávateľovi v Cenovej ponuke.
 2. Cena v zmysle Cenovej ponuky sa môže meniť po doručení Cenovej kalkulácie podľa týchto Podmienok.
 3. Cena Doplnkovej služby Dovozu je zahrnutá v cene Tovaru v prípade, ak sa vykonáva Dovoz v meste Bratislava. Služba Dovozu mimo mesta Bratislava nie je zahrnutá v cene Tovaru a je spoplatnená sumou 1,60,-€/kilometer bez DPH od adresy: centrum Bratislavy až po Miesto určenia podľa internetovej stránky google.maps (cesta motorovým vozidlom).
 4. Ak je predmetom Zmluvy o poskytnutí Služby aj Doplnková služba Zamerania, Cena Tovaru sa zníži o Cenu Zamerania v prípade riadneho dodania a prevzatia Tovaru Objednávateľom na základe Zmluvy a týchto Podmienok.
 

Článok VI

Platobné podmienky

 
 1. Poskytovateľ spolu s doručením Cenovej ponuky, doručí aj zálohovú faktúru v elektronickej forme na úhradu Zálohy. Zálohová faktúra je splatná do desiatich (10) dní odo dňa jej doručenia do e-mailovej schránky Objednávateľa.
 2. Objednávateľ je pre riadne uskutočnenie Objednávky uhradiť Zálohu v zmysle doručenej zálohovej faktúry a to bezhotovostným prevodom na účet.
 3. Zvyšnú časť Ceny uhradí Objednávateľ v hotovosti na základe riadne vystavenej faktúry a to pri prevzatí Tovaru prípadne Doplnkových služieb podľa týchto podmienok.
 4. V prípade, ak pri prevzatí Tovaru resp. Doplnkovej služby Objednávateľ odmietne uhradiť zvyšnú časť Ceny, Poskytovateľ je až do zaplatenia Ceny oprávnený odoprieť plnenie.
 5. V prípade, ak v zmysle týchto Podmienok bude potrebné vrátiť časť Ceny Objednávateľovi, táto mu bude vrátená formou pripísania na účet, z ktorého bola poukázaná Záloha, ak medzičasom Objednávateľ neoznámi Poskytovateľovi iný svoj bankový účet a to do štrnástich (14) dní odo dňa vzniku nároku Objednávateľa na vrátenie časti Ceny Poskytovateľom.
 

Článok VII

Zánik Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

 
 1. Zmluva a prípadne aj Zmluva o poskytnutí Služby je platná a účinná odo dňa uskutočnenia Objednávky Objednávateľom.
 2. Zmluvu možno ukončiť dohodou Poskytovateľa a Objednávateľa, alebo odstúpením podľa ustanovení týchto Podmienok a/alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
 3. Odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku týchto Podmienok je účinné v okamihu jeho doručenia druhej strane. Poskytovateľ v prípade odstúpenia Objednávateľa podľa tohto článku týchto Podmienok zruší poskytovanie Doplnkovej služby.
 4. V prípade zrušenia Zmluvy sa automaticky zrušuje aj akákoľvek Zmluva o poskytnutí Služby. Ak už bola Služba na základe takej Zmluvy vykonaná, Poskytovateľ má nárok na Cenu za vykonanie takej Služby. Ak bola Služba vykonaná čiastočne, Poskytovateľ má nárok na časť Ceny vo výške zodpovedajúcej už vykonaným úkonom v rámci Služby.
 5. Objednávateľ je svojimi záväzkami vzniknutými na základe Zmluvy viazaný po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy.
 6. Zánikom Zmluvy nezaniká povinnosť odškodnenia druhej zmluvnej strany za škodu jej spôsobenú alebo vzniknutú a ani nezaniká právna účinnosť ustanovení tejto Zmluvy, ktoré, ktoré podľa svojej povahy majú zostať zachované
 

Odstúpenie od Zmluvy pri Zmluve medzi Objednávateľom – spotrebiteľom a Poskytovateľom

 
 1. Nakoľko predmetom Zmluvy je dodanie Tovaru vyrobeného pre Objednávateľa - spotrebiteľa na mieru, nie je odo dňa uskutočnenia Objednávky oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu.
 2. Objednávateľ - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby bez udania dôvodu do štrnástich (14) dní odo dňa uskutočnenia Objednávky, ktorou sa uzatvára Zmluva o poskytnutí Služby v zmysle týchto Podmienok a to podľa ust. § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zák. č. 102/2014 Z. z.“).
 3. Udelením súhlasu Objednávateľa - spotrebiteľa v súlade s ust. § 4 ods. 6 zák. č. 102/2014 Z. z. so začatím poskytovania Doplnkovej služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa ust. § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z. z., Objednávateľ stráca po úplnom Poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy.
 4. Udelením súhlasu Objednávateľa - spotrebiteľa v súlade s ust. § 7 ods. 6 písm. b) zák. č. 102/2014 Z. z. so začatím poskytovania Doplnkovej služby, Objednávateľ stráca po úplnom Poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy.
 5. Uskutočnením Objednávky, ktorou sa uzatvára Zmluva o poskytnutí Služby v zmysle týchto Podmienok, Objednávateľ - spotrebiteľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas so začatím poskytovania Doplnkovej služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 a zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s ustanovením bodu 4, 5 a 6 tohto článku týchto Pravidiel.
 6. V prípade ak od začatia poskytovania Doplnkovej služby nedošlo k jej úplnému poskytnutiu je Objednávateľ - spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia Objednávky Poskytovateľom. V takom prípade je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi časť Ceny zodpovedajúcej už vykonaným úkonom v rámci poskytovania Doplnkovej služby. Túto časť Ceny je Poskytovateľ oprávnený započítať voči poskytnutej Zálohe a zvyšok Zálohy vráti Objednávateľovi - spotrebiteľovi.
 7. Objednávateľ - spotrebiteľ môže uplatniť odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí Služby podľa tohto článku týchto Podmienok u Poskytovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy prostredníctvom jeho doručenia na poštovú adresu Poskytovateľa. Formulár na odstúpenie od zmluvy je zverejnený na Stránke.
 8. Strany sú si v prípade odstúpenia od Zmluvy povinné vydať všetko čo si na základe Zmluvy plnili do štrnástich (14) dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.
 9. Pri zmluvách medzi Objednávateľom spotrebiteľom a Poskytovateľom odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od počiatku a odstúpením od Zmluvy o poskytnutí Služieb sa Zmluva o poskytnutí Služieb zrušuje od počiatku.
 

Článok VI

Zodpovednosť za vady, Reklamácie

 
 1. Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi - spotrebiteľovi za vady Tovaru resp. poskytnutej Doplnkovej služby podľa ustanovení zák. č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) a Objednávateľovi – podnikateľovi podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 2. Postup pri reklamácii je podrobne upravený v Reklamačnom poriadku zverejnenom na Stránke.
 

Článok VII

Ochrana osobných údajov

 
 1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje, ktoré Objednávateľ zadáva do objednávkového formulára, uvedeného na tejto stránke resp. Poskytovateľovi na jeho e-mailovú adresu v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) ako prevádzkovateľ podľa tohto Zákona a to v rozsahu, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska.
 2. Účelom spracúvania osobných údajov Objednávateľa je identifikácia Objednávateľa ako zmluvného partnera pre plnenie Zmluvy resp. Zmluvy o poskytnutí Služby, správne doručovanie písomností, realizácia predzmluvných vzťahov, uskutočnenia rokovaní o zmene alebo ukončení Zmluvy resp. Zmluvy o poskytnutí Služby.
 3. Poskytnutie údajov Objednávateľom je dobrovoľné, avšak bez poskytnutia uvedených údajov nie je objektívne možné zaslať Cenovú ponuku, či realizovať predmet Zmluvy resp. Zmluvy o poskytnutí Služby.
 4. Poskytovateľ má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení Zákona. Objednávateľ je dotknutou osobou v zmysle Zákona.
 5. Spracovávané osobné údaje je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť aj tretej osobe bez obmedzenia použitia najmä osobe podieľajúcej sa na zabezpečovaní predmetu Zmluvy resp. Zmluvy o poskytnutí Služby.
 6. Poskytovateľ týmto upovedomuje, že Objednávateľ ako dotknutá osoba podľa Zákona má vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov práva vyplývajúce jej z ust. § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má podľa Zákona najmä právo k prístupu k údajom, ktoré sa jej týkajú, právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu ako aj vyžadovať informácie o stave spracúvania jej osobných údajov v informačnom systéme, vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého boli jej osobné údaje získané na spracúvanie, na odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 
 1. Komunikácia medzi Poskytovateľom a Objednávateľom prebieha v elektronickej forme. Oznámenia Objednávateľa a Poskytovateľa sa považujú za doručené okamihom obdržania potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.
 2. V prípade, že Objednávateľ - spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, Objednávateľ - spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Objednávateľa - spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania, Objednávateľ - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Objednávateľ - spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Objednávateľ - spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Návrh Objednávateľa - spotrebiteľa na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:
  1. meno a priezvisko Objednávateľa - spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  2. presné označenie Poskytovateľa,
  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  4. označenie, čoho sa Objednávateľ - spotrebiteľ domáha,
  5. dátum, kedy sa Objednávateľ - spotrebiteľ obrátil na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Poskytovateľom bol bezvýsledný,
  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 4. Návrh Objednávateľa - spotrebiteľa na začatie alternatívneho riešenia sporu možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Objednávateľ - spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je Objednávateľovi - spotrebiteľovi k dispozícii na stiahnutie na Stránke a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Slovenská obchodná inšpekcie (https://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Objednávateľ - spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 5. Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť Poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.
 6. Podmienky sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a to aj v prípade, ak Objednávateľ nie je občanom SR, alebo nemá na území Slovenskej republiky pobyt.
 7. Vzťahy, ktoré Podmienky neupravujú sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, vo vzťahu s Objednávateľom - spotrebiteľom najmä Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákonom zákona č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a vo vzťahu s Objednávateľom – podnikateľom, Obchodným zákonníkom.
 8. Poskytovateľ je oprávnený vzhľadom na zmenu právnej úpravy, zmenu trhovej situácie, zmenu obchodnej politiky alebo na základe jeho rozhodnutia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť tieto Podmienky. Poskytovateľ je povinný zmenu Podmienok s uvedením jej platnosti a účinnosti oznámiť Objednávateľovi a to zverejnením na Stránke 30 dní vopred pred dňom účinnosti zmeny Podmienok. Zmena Podmienok nie je skutočnosťou, ktorá by vyžadovala uzavretie písomného dodatku k Zmluve.
 9. V prípade nesúhlasu Objednávateľa so zmenou Podmienok má právo najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny Podmienok z uvedeného dôvodu písomne odstúpiť od Zmluvy a súčasne odstúpenie od Zmluvy musí byť najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny Podmienok doručené Poskytovateľovi, inak právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy zaniká. V prípade, že Objednávateľ riadne a včas v zmysle tohto bodu nevyužije právo odstúpiť od Zmluvy, platí, že Objednávateľ so zmenou Podmienok súhlasí.
 10. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 21.08.2017.
 11. Kontakt: amdoorsro@amdoor.sk Tel.: +421 910 99 22 91
Podmienky k zmluvám o predaji tovaru a poskytovaniu služieb spoločnosti AM-DOOR PLUS s.r.o.

Podnikateľ: AM-DOOR PLUS s.r.o., so sídlom: Bosákova ul. č. 3783/7, 851 04 Bratislava, IČO: 50 905 538, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 119825/B, DIČ: 2120520468 v mene spoločnosti koná: Mária Kollárová za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi Poskytovateľom a osobami, ktoré majú záujem o Tovar, prípadne si tento Tovar, alebo Doplnkovú Službu objednali u Poskytovateľa vydáva tieto Podmienky.

Článok I

Základné pojmy

 
 1. Podmienky“ rozumejú sa tieto Obchodné podmienky Poskytovateľa pri poskytovaní Tovaru a Doplnkových služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa pri poskytovaní Tovaru a Doplnkových služieb Poskytovateľa, pričom Podmienky sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke;
 2. Poskytovateľ“ sa rozumie AM-DOOR PLUS s.r.o., so sídlom: Bosákova ul. č. 3783/7, 851 04 Bratislava, IČO: 50 905 538, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 119825/B;
 3. Objednávateľ - spotrebiteľ“ sa rozumie fyzická osoba – spotrebiteľ, v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktorá má záujem o poskytnutie Tovaru prípadne s Tovaru s Doplnkovými službami Poskytovateľom, a/alebo ktorá si objednala u Poskytovateľa Tovar prípadne s Tovar s Doplnkovými službami v súlade s týmito Podmienkami;
 4. Objednávateľ – podnikateľ“ sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktorá má záujem o poskytnutie Tovaru prípadne Tovaru s Doplnkovými službami Poskytovateľom, a/alebo ktorá si objednala u Poskytovateľa Tovar prípadne s Tovar s Doplnkovými službami v súlade s týmito Podmienkami;
 5. Objednávateľ sa rozumie Objednávateľ - spotrebiteľ a Objednávateľ – podnikateľ;
 6. Prevádzkovateľ“ sa rozumie podnikateľ Andrea Kollárová – AMDOOR, miesto podnikania: Bosákova ul. č. 3783/7, 851 04 Bratislava, IČO: 40655130;
 7. „Stránka“ sa rozumie internetová stránka amdoor.sk;
 8. „Aplikácia“ sa rozumie aplikácia on-line návrhára vstavaných skríň, ktorá je dostupná na Stránke. Prostredníctvom Aplikácie Objednávateľ navolí všeobecné parametre Tovaru a uskutoční požiadavku o Službu Aplikácie;
 9. Služba Aplikácie“ sa rozumie činnosť Prevádzkovateľa, vykonávaná pre Objednávateľa smerujúca k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, prípadne Zmluvy o poskytnutí Služby medzi Objednávateľom a Poskytovateľom; uvedená činnosť Prevádzkovateľa spočíva v oslovení vhodného Poskytovateľa vybraného Prevádzkovateľom a to na základe požiadaviek Objednávateľa určených prostredníctvom riadneho použitia Aplikácie Objednávateľom;
 10. Tovar“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie tovar ponúkaný na Stránke vo forme vstavaného nábytku, ktorého ponúkaný vzor Poskytovateľ na mieru prispôsobí druhu, kvalite a vyhotoveniu podľa požiadaviek Objednávateľa;
 11. „Zameranie“ sa rozumie služba Poskytovateľa spočívajúca vo fyzickom zameraní rozmerov Miesta určenia za účelom vyhodnotenia správnej výmery Tovaru, ktorý má byť osadený v Mieste určenia;
 12. „Dovoz“ sa rozumie dovoz objednaného Tovaru Poskytovateľom do Miesta určenia;
 13. Montáž“ sa rozumie osadenie Tovaru objednaného Objednávateľom a dovezeného Poskytovateľom na Miesto určenia; Montáž trvá obvykle jeden deň a je potrebné ju vykonať na Mieste určenia Poskytovateľom;
 14. „Doplnková služba“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie služba
 15. Zamerania , a/alebo
 16. Dovozu, a/alebo
 17. Montáže;
 18. Miesto určenia“ sa rozumie miesto určené Objednávateľom v Aplikácii a/alebo Objednávkovom formulári, kde sa má uskutočniť Služba Dovozu, prípadne Služba Montáže;
 19. „Cenová ponuka“ sa rozumie dokument v elektronickej forme, ktorého obsahom je položkovito určená cena Tovaru a Doplnkových služieb na základe požiadaviek vymienených Objednávateľom prostredníctvom Aplikácie, alebo prostredníctvom požiadavky zaslanej Objednávateľom osobitne na adresu Poskytovateľa,
 20. „Cenová kalkulácia“ sa rozumie dokument v elektronickej forme, ktorého obsahom je položkovito určená cena Tovaru a Doplnkových služieb na základe požiadaviek vymienených Objednávateľom na základe Zamerania,
 21. Objednávka“ sa rozumie akceptácia Cenovej ponuky, ktorá spočíva v doručení vyplneného Objednávkového formulára Objednávateľom, alebo v akceptácii predvyplneného Objednávkového formulára Objednávateľom, ako príloha e-mailovej správy z e-mailovej adresy oznámenej Poskytovateľovi prostredníctvom Aplikácie, prípadne z e-mailovej adresy z ktorej bol Poskytovateľ Objednávateľom osolovený s požiadavkou o vypracovanie Cenovej ponuky a zároveň úhrada Zálohy.
 22. Objednávkový formulár“ dokument v elektronickej forme, doručený Poskytovateľom Objednávateľovi spolu s Cenovou ponukou, obsahujúci údaje potrebné na fakturáciu a to meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, výber z ponúkaných Doplnkových služieb, Miesto určenia, ak je predmetom Zmluvy o poskytnutí Služieb Zameranie, Dovoz, alebo Montáž;
 23. Preberací protokol“ sa rozumie dokument, ktorý vystaví Poskytovateľ Objednávateľovi pri prevzatí Tovaru/Doplnkovej Služby a ktorý obsahuje identifikačné údaje Poskytovateľa a Objednávateľa, označenie prebraného Tovaru/Doplnkovej Služby, poznámky, ktoré majú záujem strany zaznamenať, vrátane prípadných Vád, dátum prevzatia, podpisy strán; k Preberaciemu protokolu bude priložený dodací list, na ktorom bude identifikovaný Tovar, ako aj číslo Objednávkového formulára;
 24. „Zmluvou“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe uskutočnenia Objednávky, zakladajúca záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, v zmysle ktorého Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi Tovar podľa voľby Objednávateľa a Objednávateľ platí Poskytovateľovi Cenu za Tovar.
 25. „Zmluvou o poskytnutí Doplnkovej služby Zamerania“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe doručenia Objednávky Objednávateľa Poskytovateľovi, zakladajúca záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, v zmysle ktorého Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi službu Zamerania. Táto zmluva je doplnkovou zmluvou k Zmluve;
 26. „Zmluvou o poskytnutí Doplnkovej služby Dovozu“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe doručenia Objednávky Objednávateľa Poskytovateľovi, zakladajúca záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, v zmysle ktorého Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi službu Dovozu. Táto zmluva je doplnkovou zmluvou k Zmluve;
 27. „Zmluvou o poskytnutí Doplnkovej služby Montáže“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe doručenia Objednávky Objednávateľa Poskytovateľovi, zakladajúca záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, v zmysle ktorého Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi službu Montáže. Táto zmluva je doplnkovou zmluvou k Zmluve;
 28. „Zmluvou o poskytnutí Služby“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie Zmluva o poskytnutí Doplnkovej služby Montáže a/alebo Zmluva o poskytnutí Doplnkovej služby Dovozu a/alebo Zmluva o poskytnutí Doplnkovej služby Zamerania;
 29. Cena“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie cena za dodanie Tovaru resp. poskytnutie Služby Poskytovateľom.
 30. „Záloha“ sa rozumie časť Ceny vo výške 40% z výšky Ceny
 

Článok II

Predmet zmluvy

 
 1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa dodať Tovar podľa Zmluvy a týchto Podmienok a záväzok Objednávateľa Tovar prevziať a zaplatiť Cenu v zmysle Zmluvy a týchto Podmienok.
 2. Predmetom Zmluvy o poskytnutí Služby je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Doplnkovú/é Službu/y podľa Zmluvy o poskytnutí Služby a týchto Podmienok a záväzok Objednávateľa Doplnkovú službu prevziať a zaplatiť Cenu za poskytnutie Doplnkovej služby v zmysle Zmluvy o poskytnutí Služby a týchto Podmienok.
 3. Pre riadne uskutočnenie Objednávky je potrebné riadne vyplnenie Objednávkového formulára, jeho doručenie Poskytovateľovi a úhrada Zálohy Objednávateľom.
 4. Zmluva je uzatvorená na základe uskutočnenia Objednávky Objednávateľom. Zmluva o poskytnutí Služby je uzatvorená na základe uskutočnenia Objednávky Objednávateľom, pokiaľ uzatvorenie tejto zmluvy Objednávateľ v Objednávke neodmietne.
 5. Záznam o uzatvorení Zmluvy uchováva Poskytovateľ a vo vhodnej forme ju na požiadavku Objednávateľa Objednávateľovi sprístupní do troch (3) pracovných dní po doručení žiadosti.
 6. Tovar bude dodaný resp. Doplnková služba bude poskytnutá po úhrade Zálohy.
 

Článok III

Práva a povinnosti strán

 
 1. Objednávateľ si Tovar vymieni prostredníctvom Aplikácie, alebo bez aplikácie a osloví Poskytovateľa s požiadavkou o vypracovanie Cenovej ponuky na e-mailovú adresu, zverejnenú v týchto Podmienkach.
 2. Objednávateľ si je vedomý, že pre zaslanie Cenovej ponuky Poskytovateľom na e-mailovú adresu
 3. prostredníctvom Aplikácie je potrebné aby využil bezodplatnú Službu Aplikácie Prevádzkovateľa a aby Prevádzkovateľ následne oslovil Poskytovateľa s požiadavkou o vyhotovenie Cenovej ponuky na základe požiadaviek vymienených Objednávateľom v Aplikácii;
 4. prostredníctvom e-mailovej správy je potrebné aby do správy zadal všetky potrebné parametre Tovaru, ktoré vyžaduje Aplikácia;
 5. Poskytovateľ do troch (3) pracovných dní odo dňa riadneho odoslania požiadavky na Cenovú ponuku podľa bodu 2 tohto článku týchto Podmienok zašle na e-mailovú adresu určenú Objednávateľom Cenovú ponuku.
 6. Pokiaľ požiadavka v zmysle bodu 2 písm. b) nie je úplná, Poskytovateľ správou vyzve Objednávateľa na doplnenie parametrov s označením parametrov, ktoré chýbajú. Pokiaľ parametre nebudú doplnené Objednávateľom do siedmich dní odo dňa vyzvania, má sa za to, ako by požiadavka na zaslanie Cenovej ponuky Objednávateľom nebola uskutočnená.
 7. Cenová ponuka pred Zameraním obsahuje položkovito nacenený Tovar, vymienený Objednávateľom v zmysle bodu 2 tohto článku, nacenenie Doplnkovej služby Zamerania, nacenenie Doplnkovej služby Dovozu, nacenenie Doplnkovej služby Montáže.
 8. Objednávateľ má možnosť pri akceptácií Cenovej ponuky prostredníctvom Objednávkového formulára zároveň odmietnuť poskytnutie Doplnkovej služby, alebo niektorej z Doplnkových služieb. Službu Dovozu Poskytovateľ poskytuje iba vo vzdialenosti 60 km od hranice mesta Bratislava podľa internetovej stránky google.maps.com. Službu Montáže poskytuje Poskytovateľ iba pre Tovar dovezený Poskytovateľom v rámci Doplnkovej služby Dovozu.
 9. Cenová ponuka pred Zameraním je pre Poskytovateľa záväzná 21 dní odo dňa jej zaslania Objednávateľovi. Uskutočnením Objednávky po uplynutí tejto lehoty nie je uzatvorená Zmluva.
 10. Objednávateľ je povinný v požiadavke podľa bodu 2 tohto článku, ako aj v Objednávkovom formulári zaslanom Poskytovateľom uvádzať pravdivé, aktuálne a úplne údaje identifikujúce ho ako Objednávateľa. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že niektorý údaj nie je pravdivý, vyhradzuje si právo odstúpiť od Zmluvy.
 11. Pre riadne vykonanie Objednávky, Objednávateľ do Objednávkového formuláru uvedie meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu Miesta určenia ak má záujem aj o niektorú z Doplnkových služieb.
 12. Objednávku po jej uskutočnení už nemožno meniť. V prípade ak Objednávateľ Objednávku zmení po jej uskutočnení, Poskytovateľ sa vyjadrí, či je možné takú zmenu ešte zohľadniť.
 13. V prípade záujmu Objednávateľa o zmenu Objednávky, taký návrh na zmenu možno Poskytovateľovi oznámiť výlučne prostredníctvom elektronickej komunikácie - e-mailovej správy. Poskytovateľ sa k takej požiadavke na zmenu vyjadrí bezodkladne prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
 

Článok IV

Dodanie Tovaru, Poskytnutie Doplnkovej služby Zamerania, Dovozu, Montáže

 
 1. Poskytovateľ dodá Tovar najneskôr do 30-tich dní odo dňa riadneho uskutočnenia Objednávky Objednávateľom.
 2. Pri súčasnom uzatvorení Zmluvy o poskytnutí Služby, ktorej predmetom je poskytnutie niektorej z Doplnkových služieb spolu so Zmluvou platí 30-dňová dodacia lehota iba v prípade, ak Objednávateľ poskytne potrebnú súčinnosť pre uskutočnenie Doplnkovej služby a/alebo niektorej z nich (napr. sprístupní Miesto určenia na výkon Zamerania/Dovozu/Montáže Tovaru). V prípade neposkytnutia súčinnosti sa dodacia lehota predlžuje o čas, po ktorý nebola Objednávateľom poskytnutá potrebná súčinnosť.
 3. Ak Objednávateľ s Poskytovateľom uzatvoria v zmysle týchto Podmienok výlučne Zmluvu, ktorej predmetom je dodanie Tovaru bez uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí Služby, alebo uzatvoria aj Zmluvu o poskytnutí Služieb, ktorej predmetom bude výlučne poskytnutie Doplnkovej služby Zamerania bez ostatných Doplnkových služieb, dodanie Tovaru sa uskutoční na adrese podľa predchádzajúcej dohody Objednávateľa a Poskytovateľa po oznámení Poskytovateľa Objednávateľovi, že Tovar je pripravený na prevzatie. Prevzatie Tovaru sa uskutoční tak, že Objednávateľ Tovar prevezme osobne na základe Preberacieho protokolu. Prevzatím Tovaru na základe Preberacieho protokolu prechádza nebezpečenstvo škody, či náhodnej skazy na Tovare na Objednávateľa. Objednávateľ je povinný si Tovar prevziať do siedmych (7) pracovných dní odo dňa oznámenia Poskytovateľa. V prípade, ak po márnom uplynutí uvedenej lehoty si Objednávateľ Tovar neprevezme, Poskytovateľ na náklady Objednávateľa Tovar uschová a súčasne Objednávateľa vyzve na jeho prevzatie v dodatočnej trojdňovej (3) lehote odo dňa doručenia výzvy. Ak aj táto dodatočne poskytnutá lehota márne uplynie, Poskytovateľ je oprávnený Tovar predať. V prípade predaja Tovaru si Poskytovateľ z výťažku predaja započíta oproti Zálohe náklady spojené s úschovou a predajom Tovaru. Zvyšok Zálohy vráti Objednávateľovi.
 4. Pri súčasnom uzatvorení Zmluvy o poskytnutí Služby, ktorej predmetom je poskytnutie Doplnkovej služby Dovozu, Objednávateľ Tovar prevezme na základe Preberacieho listu na Mieste určenia a to v čase dohodnutom s Poskytovateľom. Prevzatím Tovaru na základe Preberacieho protokolu prechádza nebezpečenstvo škody, či náhodnej skazy na Tovare na Objednávateľa. V prípade, ak v dohodnutom čase Objednávateľ Tovar neprevezme, Poskytovateľ Tovar na náklady Objednávateľa uschová a súčasne určí náhradný termín Dovozu o čom Objednávateľa upovedomí. Ak si Objednávateľ Tovar neprevezme ani v náhradný termín, Poskytovateľ Tovar uschová a následne je ho oprávnený na náklady Objednávateľa predať. V prípade predaja Tovaru si Poskytovateľ z výťažku predaja započíta oproti Zálohe náklady spojené s úschovou a predajom Tovaru ako aj Cenu za službu Dovozu. Zvyšok Zálohy vráti Objednávateľovi. Obdobne sa postupuje aj pri Doplnkovej službe Montáže.
 5. V prípade ak je predmetom Zmluvy o poskytnutí Služby Doplnková služba Zamerania, Objednávateľ berie na vedomie, že Zameranie je potrebné uskutočniť najneskôr sedem (7) pracovných dní predo dňom dodania Tovaru.
 6. V prípade ak je predmetom Zmluvy o poskytnutí Služby, Doplnková služba Zamerania, do 21 dní odo dňa poskytnutia Služby Zamerania doručí Poskytovateľ Objednávateľovi Cenovú kalkuláciu.
 7. Objednávateľ je po doručení Cenovej kalkulácie oprávnený odstúpiť od Zmluvy, alebo oznámiť Poskytovateľovi, že trvá na pôvodnej Cenovej ponuke.
 8. V prípade, ak Cena v zmysle Cenovej kalkulácie bude presahovať Cenu na základe Cenovej ponuky o 150,-€ bez príčiny na strane Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, pričom Poskytovateľ si nebude nárokovať na Cenu za vykonanú Službu Zamerania.
 9. V prípade, ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy po Zameraní a/alebo vystavení Cenovej kalkulácie a nejde o prípad podľa predchádzajúceho odseku, Poskytovateľ započíta Cenu Zamerania voči poskytnutej Zálohe a zvyšok Zálohy vráti Objednávateľovi.
 10. V prípade, ak Objednávateľ oznámi, že trvá na pôvodnej Cenovej ponuke, Poskytovateľ dodá Objednávateľovi Tovar na základe pôvodnej Cenovej ponuky, pričom môže odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Doplnkovej služby Montáže v zmysle bodu 12. tohto článku.
 11. V prípade, ak Objednávateľ po doručení Cenovej kalkulácie po Zameraní neodstúpi od Zmluvy, alebo neoznámi, že trvá na pôvodnej Cenovej ponuke do piatich (5) dní odo dňa jej doručenia, má sa za to, že s Cenovou kalkuláciou po Zameraní súhlasí. Cena na základe Cenovej kalkulácie po Zameraní v celom rozsahu nahrádza Cenu na základe Cenovej ponuky.
 12. Ak sa po Zameraní ukáže, že Montáž Tovaru by bola nemožná vzhľadom na charakter Miesta určenia, Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Doplnkovej služby Montáže, ak bola medzi stranami uzatvorená. O nemožnosti plnenia Montáže podľa predchádzajúcej vety upozorní Objednávateľa. Objednávateľ je v takom prípade oprávnený od Zmluvy odstúpiť do piatich (5) dní odo dňa doručenia upozornenia Poskytovateľom. V prípade takého odstúpenia, Poskytovateľ započíta Cenu Doplnkovej služby Zamerania oproti poskytnutej Zálohe a zvyšok Zálohy vráti Objednávateľovi.
 13. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto Podmienok, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto Podmienok považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Poskytovateľa a Poskytovateľ ich nemôže ovplyvniť.
 

Článok V

Cena

 
 1. Cenu Tovaru a Doplnkových služieb oznámi Poskytovateľ Objednávateľovi v Cenovej ponuke.
 2. Cena v zmysle Cenovej ponuky sa môže meniť po doručení Cenovej kalkulácie podľa týchto Podmienok.
 3. Cena Doplnkovej služby Dovozu je zahrnutá v cene Tovaru v prípade, ak sa vykonáva Dovoz v meste Bratislava. Služba Dovozu mimo mesta Bratislava nie je zahrnutá v cene Tovaru a je spoplatnená sumou 1,60,-€/kilometer bez DPH od adresy: centrum Bratislavy až po Miesto určenia podľa internetovej stránky google.maps (cesta motorovým vozidlom).
 4. Ak je predmetom Zmluvy o poskytnutí Služby aj Doplnková služba Zamerania, Cena Tovaru sa zníži o Cenu Zamerania v prípade riadneho dodania a prevzatia Tovaru Objednávateľom na základe Zmluvy a týchto Podmienok.
 

Článok VI

Platobné podmienky

 
 1. Poskytovateľ spolu s doručením Cenovej ponuky, doručí aj zálohovú faktúru v elektronickej forme na úhradu Zálohy. Zálohová faktúra je splatná do desiatich (10) dní odo dňa jej doručenia do e-mailovej schránky Objednávateľa.
 2. Objednávateľ je pre riadne uskutočnenie Objednávky uhradiť Zálohu v zmysle doručenej zálohovej faktúry a to bezhotovostným prevodom na účet.
 3. Zvyšnú časť Ceny uhradí Objednávateľ v hotovosti na základe riadne vystavenej faktúry a to pri prevzatí Tovaru prípadne Doplnkových služieb podľa týchto podmienok.
 4. V prípade, ak pri prevzatí Tovaru resp. Doplnkovej služby Objednávateľ odmietne uhradiť zvyšnú časť Ceny, Poskytovateľ je až do zaplatenia Ceny oprávnený odoprieť plnenie.
 5. V prípade, ak v zmysle týchto Podmienok bude potrebné vrátiť časť Ceny Objednávateľovi, táto mu bude vrátená formou pripísania na účet, z ktorého bola poukázaná Záloha, ak medzičasom Objednávateľ neoznámi Poskytovateľovi iný svoj bankový účet a to do štrnástich (14) dní odo dňa vzniku nároku Objednávateľa na vrátenie časti Ceny Poskytovateľom.
 

Článok VII

Zánik Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

 
 1. Zmluva a prípadne aj Zmluva o poskytnutí Služby je platná a účinná odo dňa uskutočnenia Objednávky Objednávateľom.
 2. Zmluvu možno ukončiť dohodou Poskytovateľa a Objednávateľa, alebo odstúpením podľa ustanovení týchto Podmienok a/alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
 3. Odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku týchto Podmienok je účinné v okamihu jeho doručenia druhej strane. Poskytovateľ v prípade odstúpenia Objednávateľa podľa tohto článku týchto Podmienok zruší poskytovanie Doplnkovej služby.
 4. V prípade zrušenia Zmluvy sa automaticky zrušuje aj akákoľvek Zmluva o poskytnutí Služby. Ak už bola Služba na základe takej Zmluvy vykonaná, Poskytovateľ má nárok na Cenu za vykonanie takej Služby. Ak bola Služba vykonaná čiastočne, Poskytovateľ má nárok na časť Ceny vo výške zodpovedajúcej už vykonaným úkonom v rámci Služby.
 5. Objednávateľ je svojimi záväzkami vzniknutými na základe Zmluvy viazaný po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy.
 6. Zánikom Zmluvy nezaniká povinnosť odškodnenia druhej zmluvnej strany za škodu jej spôsobenú alebo vzniknutú a ani nezaniká právna účinnosť ustanovení tejto Zmluvy, ktoré, ktoré podľa svojej povahy majú zostať zachované
 

Odstúpenie od Zmluvy pri Zmluve medzi Objednávateľom – spotrebiteľom a Poskytovateľom

 
 1. Nakoľko predmetom Zmluvy je dodanie Tovaru vyrobeného pre Objednávateľa - spotrebiteľa na mieru, nie je odo dňa uskutočnenia Objednávky oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu.
 2. Objednávateľ - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby bez udania dôvodu do štrnástich (14) dní odo dňa uskutočnenia Objednávky, ktorou sa uzatvára Zmluva o poskytnutí Služby v zmysle týchto Podmienok a to podľa ust. § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zák. č. 102/2014 Z. z.“).
 3. Udelením súhlasu Objednávateľa - spotrebiteľa v súlade s ust. § 4 ods. 6 zák. č. 102/2014 Z. z. so začatím poskytovania Doplnkovej služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa ust. § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z. z., Objednávateľ stráca po úplnom Poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy.
 4. Udelením súhlasu Objednávateľa - spotrebiteľa v súlade s ust. § 7 ods. 6 písm. b) zák. č. 102/2014 Z. z. so začatím poskytovania Doplnkovej služby, Objednávateľ stráca po úplnom Poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy.
 5. Uskutočnením Objednávky, ktorou sa uzatvára Zmluva o poskytnutí Služby v zmysle týchto Podmienok, Objednávateľ - spotrebiteľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas so začatím poskytovania Doplnkovej služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 a zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s ustanovením bodu 4, 5 a 6 tohto článku týchto Pravidiel.
 6. V prípade ak od začatia poskytovania Doplnkovej služby nedošlo k jej úplnému poskytnutiu je Objednávateľ - spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia Objednávky Poskytovateľom. V takom prípade je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi časť Ceny zodpovedajúcej už vykonaným úkonom v rámci poskytovania Doplnkovej služby. Túto časť Ceny je Poskytovateľ oprávnený započítať voči poskytnutej Zálohe a zvyšok Zálohy vráti Objednávateľovi - spotrebiteľovi.
 7. Objednávateľ - spotrebiteľ môže uplatniť odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí Služby podľa tohto článku týchto Podmienok u Poskytovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy prostredníctvom jeho doručenia na poštovú adresu Poskytovateľa. Formulár na odstúpenie od zmluvy je zverejnený na Stránke.
 8. Strany sú si v prípade odstúpenia od Zmluvy povinné vydať všetko čo si na základe Zmluvy plnili do štrnástich (14) dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.
 9. Pri zmluvách medzi Objednávateľom spotrebiteľom a Poskytovateľom odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od počiatku a odstúpením od Zmluvy o poskytnutí Služieb sa Zmluva o poskytnutí Služieb zrušuje od počiatku.
 

Článok VI

Zodpovednosť za vady, Reklamácie

 
 1. Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi - spotrebiteľovi za vady Tovaru resp. poskytnutej Doplnkovej služby podľa ustanovení zák. č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) a Objednávateľovi – podnikateľovi podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 2. Postup pri reklamácii je podrobne upravený v Reklamačnom poriadku zverejnenom na Stránke.
 

Článok VII

Ochrana osobných údajov

 
 1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje, ktoré Objednávateľ zadáva do objednávkového formulára, uvedeného na tejto stránke resp. Poskytovateľovi na jeho e-mailovú adresu v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) ako prevádzkovateľ podľa tohto Zákona a to v rozsahu, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska.
 2. Účelom spracúvania osobných údajov Objednávateľa je identifikácia Objednávateľa ako zmluvného partnera pre plnenie Zmluvy resp. Zmluvy o poskytnutí Služby, správne doručovanie písomností, realizácia predzmluvných vzťahov, uskutočnenia rokovaní o zmene alebo ukončení Zmluvy resp. Zmluvy o poskytnutí Služby.
 3. Poskytnutie údajov Objednávateľom je dobrovoľné, avšak bez poskytnutia uvedených údajov nie je objektívne možné zaslať Cenovú ponuku, či realizovať predmet Zmluvy resp. Zmluvy o poskytnutí Služby.
 4. Poskytovateľ má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení Zákona. Objednávateľ je dotknutou osobou v zmysle Zákona.
 5. Spracovávané osobné údaje je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť aj tretej osobe bez obmedzenia použitia najmä osobe podieľajúcej sa na zabezpečovaní predmetu Zmluvy resp. Zmluvy o poskytnutí Služby.
 6. Poskytovateľ týmto upovedomuje, že Objednávateľ ako dotknutá osoba podľa Zákona má vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov práva vyplývajúce jej z ust. § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má podľa Zákona najmä právo k prístupu k údajom, ktoré sa jej týkajú, právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu ako aj vyžadovať informácie o stave spracúvania jej osobných údajov v informačnom systéme, vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého boli jej osobné údaje získané na spracúvanie, na odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 
 1. Komunikácia medzi Poskytovateľom a Objednávateľom prebieha v elektronickej forme. Oznámenia Objednávateľa a Poskytovateľa sa považujú za doručené okamihom obdržania potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.
 2. V prípade, že Objednávateľ - spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, Objednávateľ - spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Objednávateľa - spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania, Objednávateľ - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Objednávateľ - spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Objednávateľ - spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Návrh Objednávateľa - spotrebiteľa na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:
  1. meno a priezvisko Objednávateľa - spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  2. presné označenie Poskytovateľa,
  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  4. označenie, čoho sa Objednávateľ - spotrebiteľ domáha,
  5. dátum, kedy sa Objednávateľ - spotrebiteľ obrátil na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Poskytovateľom bol bezvýsledný,
  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 4. Návrh Objednávateľa - spotrebiteľa na začatie alternatívneho riešenia sporu možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Objednávateľ - spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je Objednávateľovi - spotrebiteľovi k dispozícii na stiahnutie na Stránke a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Slovenská obchodná inšpekcie (https://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Objednávateľ - spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 5. Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť Poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.
 6. Podmienky sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a to aj v prípade, ak Objednávateľ nie je občanom SR, alebo nemá na území Slovenskej republiky pobyt.
 7. Vzťahy, ktoré Podmienky neupravujú sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, vo vzťahu s Objednávateľom - spotrebiteľom najmä Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákonom zákona č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a vo vzťahu s Objednávateľom – podnikateľom, Obchodným zákonníkom.
 8. Poskytovateľ je oprávnený vzhľadom na zmenu právnej úpravy, zmenu trhovej situácie, zmenu obchodnej politiky alebo na základe jeho rozhodnutia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť tieto Podmienky. Poskytovateľ je povinný zmenu Podmienok s uvedením jej platnosti a účinnosti oznámiť Objednávateľovi a to zverejnením na Stránke 30 dní vopred pred dňom účinnosti zmeny Podmienok. Zmena Podmienok nie je skutočnosťou, ktorá by vyžadovala uzavretie písomného dodatku k Zmluve.
 9. V prípade nesúhlasu Objednávateľa so zmenou Podmienok má právo najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny Podmienok z uvedeného dôvodu písomne odstúpiť od Zmluvy a súčasne odstúpenie od Zmluvy musí byť najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny Podmienok doručené Poskytovateľovi, inak právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy zaniká. V prípade, že Objednávateľ riadne a včas v zmysle tohto bodu nevyužije právo odstúpiť od Zmluvy, platí, že Objednávateľ so zmenou Podmienok súhlasí.
 10. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 21.08.2017.
 11. Kontakt: amdoorplus@amdoor.sk Tel.: +421 903 99 22 91
Podmienky k zmluvám o predaji tovaru a poskytovaniu služieb spoločnosti AM-DOOR ONE s.r.o.

Podnikateľ: AM DOOR ONE s.r.o., so sídlom: Bosákova ul. č. 3783/7, 851 04 Bratislava, IČO: 510 281 23, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 119864/B, DIČ: 2120566646 v mene spoločnosti koná: Andrea Kollárová za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi Poskytovateľom a osobami, ktoré majú záujem o Tovar, prípadne si tento Tovar, alebo Doplnkovú Službu objednali u Poskytovateľa vydáva tieto Podmienky.

Článok I

Základné pojmy

 
 1. Podmienky“ rozumejú sa tieto Obchodné podmienky Poskytovateľa pri poskytovaní Tovaru a Doplnkových služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa pri poskytovaní Tovaru a Doplnkových služieb Poskytovateľa, pričom Podmienky sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke;
 2. Poskytovateľ“ sa rozumie AM DOOR ONE s.r.o., so sídlom: Bosákova ul. č. 3783/7, 851 04 Bratislava, IČO: 510 281 23, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 119864/B;
 3. Objednávateľ - spotrebiteľ“ sa rozumie fyzická osoba – spotrebiteľ, v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktorá má záujem o poskytnutie Tovaru prípadne s Tovaru s Doplnkovými službami Poskytovateľom, a/alebo ktorá si objednala u Poskytovateľa Tovar prípadne s Tovar s Doplnkovými službami v súlade s týmito Podmienkami;
 4. Objednávateľ – podnikateľ“ sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktorá má záujem o poskytnutie Tovaru prípadne Tovaru s Doplnkovými službami Poskytovateľom, a/alebo ktorá si objednala u Poskytovateľa Tovar prípadne s Tovar s Doplnkovými službami v súlade s týmito Podmienkami;
 5. Objednávateľ sa rozumie Objednávateľ - spotrebiteľ a Objednávateľ – podnikateľ;
 6. Prevádzkovateľ“ sa rozumie podnikateľ Andrea Kollárová – AMDOOR, miesto podnikania: Bosákova ul. č. 3783/7, 851 04 Bratislava, IČO: 40655130;
 7. „Stránka“ sa rozumie internetová stránka amdoor.sk;
 8. „Aplikácia“ sa rozumie aplikácia on-line návrhára vstavaných skríň, ktorá je dostupná na Stránke. Prostredníctvom Aplikácie Objednávateľ navolí všeobecné parametre Tovaru a uskutoční požiadavku o Službu Aplikácie;
 9. Služba Aplikácie“ sa rozumie činnosť Prevádzkovateľa, vykonávaná pre Objednávateľa smerujúca k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, prípadne Zmluvy o poskytnutí Služby medzi Objednávateľom a Poskytovateľom; uvedená činnosť Prevádzkovateľa spočíva v oslovení vhodného Poskytovateľa vybraného Prevádzkovateľom a to na základe požiadaviek Objednávateľa určených prostredníctvom riadneho použitia Aplikácie Objednávateľom;
 10. Tovar“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie tovar ponúkaný na Stránke vo forme vstavaného nábytku, ktorého ponúkaný vzor Poskytovateľ na mieru prispôsobí druhu, kvalite a vyhotoveniu podľa požiadaviek Objednávateľa;
 11. „Zameranie“ sa rozumie služba Poskytovateľa spočívajúca vo fyzickom zameraní rozmerov Miesta určenia za účelom vyhodnotenia správnej výmery Tovaru, ktorý má byť osadený v Mieste určenia;
 12. „Dovoz“ sa rozumie dovoz objednaného Tovaru Poskytovateľom do Miesta určenia;
 13. Montáž“ sa rozumie osadenie Tovaru objednaného Objednávateľom a dovezeného Poskytovateľom na Miesto určenia; Montáž trvá obvykle jeden deň a je potrebné ju vykonať na Mieste určenia Poskytovateľom;
 14. „Doplnková služba“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie služba
 15. Zamerania , a/alebo
 16. Dovozu, a/alebo
 17. Montáže;
 18. Miesto určenia“ sa rozumie miesto určené Objednávateľom v Aplikácii a/alebo Objednávkovom formulári, kde sa má uskutočniť Služba Dovozu, prípadne Služba Montáže;
 19. „Cenová ponuka“ sa rozumie dokument v elektronickej forme, ktorého obsahom je položkovito určená cena Tovaru a Doplnkových služieb na základe požiadaviek vymienených Objednávateľom prostredníctvom Aplikácie, alebo prostredníctvom požiadavky zaslanej Objednávateľom osobitne na adresu Poskytovateľa,
 20. „Cenová kalkulácia“ sa rozumie dokument v elektronickej forme, ktorého obsahom je položkovito určená cena Tovaru a Doplnkových služieb na základe požiadaviek vymienených Objednávateľom na základe Zamerania,
 21. Objednávka“ sa rozumie akceptácia Cenovej ponuky, ktorá spočíva v doručení vyplneného Objednávkového formulára Objednávateľom, alebo v akceptácii predvyplneného Objednávkového formulára Objednávateľom, ako príloha e-mailovej správy z e-mailovej adresy oznámenej Poskytovateľovi prostredníctvom Aplikácie, prípadne z e-mailovej adresy z ktorej bol Poskytovateľ Objednávateľom osolovený s požiadavkou o vypracovanie Cenovej ponuky a zároveň úhrada Zálohy.
 22. Objednávkový formulár“ dokument v elektronickej forme, doručený Poskytovateľom Objednávateľovi spolu s Cenovou ponukou, obsahujúci údaje potrebné na fakturáciu a to meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, výber z ponúkaných Doplnkových služieb, Miesto určenia, ak je predmetom Zmluvy o poskytnutí Služieb Zameranie, Dovoz, alebo Montáž;
 23. Preberací protokol“ sa rozumie dokument, ktorý vystaví Poskytovateľ Objednávateľovi pri prevzatí Tovaru/Doplnkovej Služby a ktorý obsahuje identifikačné údaje Poskytovateľa a Objednávateľa, označenie prebraného Tovaru/Doplnkovej Služby, poznámky, ktoré majú záujem strany zaznamenať, vrátane prípadných Vád, dátum prevzatia, podpisy strán; k Preberaciemu protokolu bude priložený dodací list, na ktorom bude identifikovaný Tovar, ako aj číslo Objednávkového formulára;
 24. „Zmluvou“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe uskutočnenia Objednávky, zakladajúca záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, v zmysle ktorého Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi Tovar podľa voľby Objednávateľa a Objednávateľ platí Poskytovateľovi Cenu za Tovar.
 25. „Zmluvou o poskytnutí Doplnkovej služby Zamerania“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe doručenia Objednávky Objednávateľa Poskytovateľovi, zakladajúca záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, v zmysle ktorého Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi službu Zamerania. Táto zmluva je doplnkovou zmluvou k Zmluve;
 26. „Zmluvou o poskytnutí Doplnkovej služby Dovozu“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe doručenia Objednávky Objednávateľa Poskytovateľovi, zakladajúca záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, v zmysle ktorého Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi službu Dovozu. Táto zmluva je doplnkovou zmluvou k Zmluve;
 27. „Zmluvou o poskytnutí Doplnkovej služby Montáže“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe doručenia Objednávky Objednávateľa Poskytovateľovi, zakladajúca záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, v zmysle ktorého Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi službu Montáže. Táto zmluva je doplnkovou zmluvou k Zmluve;
 28. „Zmluvou o poskytnutí Služby“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie Zmluva o poskytnutí Doplnkovej služby Montáže a/alebo Zmluva o poskytnutí Doplnkovej služby Dovozu a/alebo Zmluva o poskytnutí Doplnkovej služby Zamerania;
 29. Cena“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie cena za dodanie Tovaru resp. poskytnutie Služby Poskytovateľom.
 30. „Záloha“ sa rozumie časť Ceny vo výške 40% z výšky Ceny
 

Článok II

Predmet zmluvy

 
 1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa dodať Tovar podľa Zmluvy a týchto Podmienok a záväzok Objednávateľa Tovar prevziať a zaplatiť Cenu v zmysle Zmluvy a týchto Podmienok.
 2. Predmetom Zmluvy o poskytnutí Služby je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Doplnkovú/é Službu/y podľa Zmluvy o poskytnutí Služby a týchto Podmienok a záväzok Objednávateľa Doplnkovú službu prevziať a zaplatiť Cenu za poskytnutie Doplnkovej služby v zmysle Zmluvy o poskytnutí Služby a týchto Podmienok.
 3. Pre riadne uskutočnenie Objednávky je potrebné riadne vyplnenie Objednávkového formulára, jeho doručenie Poskytovateľovi a úhrada Zálohy Objednávateľom.
 4. Zmluva je uzatvorená na základe uskutočnenia Objednávky Objednávateľom. Zmluva o poskytnutí Služby je uzatvorená na základe uskutočnenia Objednávky Objednávateľom, pokiaľ uzatvorenie tejto zmluvy Objednávateľ v Objednávke neodmietne.
 5. Záznam o uzatvorení Zmluvy uchováva Poskytovateľ a vo vhodnej forme ju na požiadavku Objednávateľa Objednávateľovi sprístupní do troch (3) pracovných dní po doručení žiadosti.
 6. Tovar bude dodaný resp. Doplnková služba bude poskytnutá po úhrade Zálohy.
 

Článok III

Práva a povinnosti strán

 
 1. Objednávateľ si Tovar vymieni prostredníctvom Aplikácie, alebo bez aplikácie a osloví Poskytovateľa s požiadavkou o vypracovanie Cenovej ponuky na e-mailovú adresu, zverejnenú v týchto Podmienkach.
 2. Objednávateľ si je vedomý, že pre zaslanie Cenovej ponuky Poskytovateľom na e-mailovú adresu
 3. prostredníctvom Aplikácie je potrebné aby využil bezodplatnú Službu Aplikácie Prevádzkovateľa a aby Prevádzkovateľ následne oslovil Poskytovateľa s požiadavkou o vyhotovenie Cenovej ponuky na základe požiadaviek vymienených Objednávateľom v Aplikácii;
 4. prostredníctvom e-mailovej správy je potrebné aby do správy zadal všetky potrebné parametre Tovaru, ktoré vyžaduje Aplikácia;
 5. Poskytovateľ do troch (3) pracovných dní odo dňa riadneho odoslania požiadavky na Cenovú ponuku podľa bodu 2 tohto článku týchto Podmienok zašle na e-mailovú adresu určenú Objednávateľom Cenovú ponuku.
 6. Pokiaľ požiadavka v zmysle bodu 2 písm. b) nie je úplná, Poskytovateľ správou vyzve Objednávateľa na doplnenie parametrov s označením parametrov, ktoré chýbajú. Pokiaľ parametre nebudú doplnené Objednávateľom do siedmich dní odo dňa vyzvania, má sa za to, ako by požiadavka na zaslanie Cenovej ponuky Objednávateľom nebola uskutočnená.
 7. Cenová ponuka pred Zameraním obsahuje položkovito nacenený Tovar, vymienený Objednávateľom v zmysle bodu 2 tohto článku, nacenenie Doplnkovej služby Zamerania, nacenenie Doplnkovej služby Dovozu, nacenenie Doplnkovej služby Montáže.
 8. Objednávateľ má možnosť pri akceptácií Cenovej ponuky prostredníctvom Objednávkového formulára zároveň odmietnuť poskytnutie Doplnkovej služby, alebo niektorej z Doplnkových služieb. Službu Dovozu Poskytovateľ poskytuje iba vo vzdialenosti 60 km od hranice mesta Bratislava podľa internetovej stránky google.maps.com. Službu Montáže poskytuje Poskytovateľ iba pre Tovar dovezený Poskytovateľom v rámci Doplnkovej služby Dovozu.
 9. Cenová ponuka pred Zameraním je pre Poskytovateľa záväzná 21 dní odo dňa jej zaslania Objednávateľovi. Uskutočnením Objednávky po uplynutí tejto lehoty nie je uzatvorená Zmluva.
 10. Objednávateľ je povinný v požiadavke podľa bodu 2 tohto článku, ako aj v Objednávkovom formulári zaslanom Poskytovateľom uvádzať pravdivé, aktuálne a úplne údaje identifikujúce ho ako Objednávateľa. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že niektorý údaj nie je pravdivý, vyhradzuje si právo odstúpiť od Zmluvy.
 11. Pre riadne vykonanie Objednávky, Objednávateľ do Objednávkového formuláru uvedie meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu Miesta určenia ak má záujem aj o niektorú z Doplnkových služieb.
 12. Objednávku po jej uskutočnení už nemožno meniť. V prípade ak Objednávateľ Objednávku zmení po jej uskutočnení, Poskytovateľ sa vyjadrí, či je možné takú zmenu ešte zohľadniť.
 13. V prípade záujmu Objednávateľa o zmenu Objednávky, taký návrh na zmenu možno Poskytovateľovi oznámiť výlučne prostredníctvom elektronickej komunikácie - e-mailovej správy. Poskytovateľ sa k takej požiadavke na zmenu vyjadrí bezodkladne prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
 

Článok IV

Dodanie Tovaru, Poskytnutie Doplnkovej služby Zamerania, Dovozu, Montáže

 
 1. Poskytovateľ dodá Tovar najneskôr do 30-tich dní odo dňa riadneho uskutočnenia Objednávky Objednávateľom.
 2. Pri súčasnom uzatvorení Zmluvy o poskytnutí Služby, ktorej predmetom je poskytnutie niektorej z Doplnkových služieb spolu so Zmluvou platí 30-dňová dodacia lehota iba v prípade, ak Objednávateľ poskytne potrebnú súčinnosť pre uskutočnenie Doplnkovej služby a/alebo niektorej z nich (napr. sprístupní Miesto určenia na výkon Zamerania/Dovozu/Montáže Tovaru). V prípade neposkytnutia súčinnosti sa dodacia lehota predlžuje o čas, po ktorý nebola Objednávateľom poskytnutá potrebná súčinnosť.
 3. Ak Objednávateľ s Poskytovateľom uzatvoria v zmysle týchto Podmienok výlučne Zmluvu, ktorej predmetom je dodanie Tovaru bez uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí Služby, alebo uzatvoria aj Zmluvu o poskytnutí Služieb, ktorej predmetom bude výlučne poskytnutie Doplnkovej služby Zamerania bez ostatných Doplnkových služieb, dodanie Tovaru sa uskutoční na adrese podľa predchádzajúcej dohody Objednávateľa a Poskytovateľa po oznámení Poskytovateľa Objednávateľovi, že Tovar je pripravený na prevzatie. Prevzatie Tovaru sa uskutoční tak, že Objednávateľ Tovar prevezme osobne na základe Preberacieho protokolu. Prevzatím Tovaru na základe Preberacieho protokolu prechádza nebezpečenstvo škody, či náhodnej skazy na Tovare na Objednávateľa. Objednávateľ je povinný si Tovar prevziať do siedmych (7) pracovných dní odo dňa oznámenia Poskytovateľa. V prípade, ak po márnom uplynutí uvedenej lehoty si Objednávateľ Tovar neprevezme, Poskytovateľ na náklady Objednávateľa Tovar uschová a súčasne Objednávateľa vyzve na jeho prevzatie v dodatočnej trojdňovej (3) lehote odo dňa doručenia výzvy. Ak aj táto dodatočne poskytnutá lehota márne uplynie, Poskytovateľ je oprávnený Tovar predať. V prípade predaja Tovaru si Poskytovateľ z výťažku predaja započíta oproti Zálohe náklady spojené s úschovou a predajom Tovaru. Zvyšok Zálohy vráti Objednávateľovi.
 4. Pri súčasnom uzatvorení Zmluvy o poskytnutí Služby, ktorej predmetom je poskytnutie Doplnkovej služby Dovozu, Objednávateľ Tovar prevezme na základe Preberacieho listu na Mieste určenia a to v čase dohodnutom s Poskytovateľom. Prevzatím Tovaru na základe Preberacieho protokolu prechádza nebezpečenstvo škody, či náhodnej skazy na Tovare na Objednávateľa. V prípade, ak v dohodnutom čase Objednávateľ Tovar neprevezme, Poskytovateľ Tovar na náklady Objednávateľa uschová a súčasne určí náhradný termín Dovozu o čom Objednávateľa upovedomí. Ak si Objednávateľ Tovar neprevezme ani v náhradný termín, Poskytovateľ Tovar uschová a následne je ho oprávnený na náklady Objednávateľa predať. V prípade predaja Tovaru si Poskytovateľ z výťažku predaja započíta oproti Zálohe náklady spojené s úschovou a predajom Tovaru ako aj Cenu za službu Dovozu. Zvyšok Zálohy vráti Objednávateľovi. Obdobne sa postupuje aj pri Doplnkovej službe Montáže.
 5. V prípade ak je predmetom Zmluvy o poskytnutí Služby Doplnková služba Zamerania, Objednávateľ berie na vedomie, že Zameranie je potrebné uskutočniť najneskôr sedem (7) pracovných dní predo dňom dodania Tovaru.
 6. V prípade ak je predmetom Zmluvy o poskytnutí Služby, Doplnková služba Zamerania, do 21 dní odo dňa poskytnutia Služby Zamerania doručí Poskytovateľ Objednávateľovi Cenovú kalkuláciu.
 7. Objednávateľ je po doručení Cenovej kalkulácie oprávnený odstúpiť od Zmluvy, alebo oznámiť Poskytovateľovi, že trvá na pôvodnej Cenovej ponuke.
 8. V prípade, ak Cena v zmysle Cenovej kalkulácie bude presahovať Cenu na základe Cenovej ponuky o 150,-€ bez príčiny na strane Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, pričom Poskytovateľ si nebude nárokovať na Cenu za vykonanú Službu Zamerania.
 9. V prípade, ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy po Zameraní a/alebo vystavení Cenovej kalkulácie a nejde o prípad podľa predchádzajúceho odseku, Poskytovateľ započíta Cenu Zamerania voči poskytnutej Zálohe a zvyšok Zálohy vráti Objednávateľovi.
 10. V prípade, ak Objednávateľ oznámi, že trvá na pôvodnej Cenovej ponuke, Poskytovateľ dodá Objednávateľovi Tovar na základe pôvodnej Cenovej ponuky, pričom môže odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Doplnkovej služby Montáže v zmysle bodu 12. tohto článku.
 11. V prípade, ak Objednávateľ po doručení Cenovej kalkulácie po Zameraní neodstúpi od Zmluvy, alebo neoznámi, že trvá na pôvodnej Cenovej ponuke do piatich (5) dní odo dňa jej doručenia, má sa za to, že s Cenovou kalkuláciou po Zameraní súhlasí. Cena na základe Cenovej kalkulácie po Zameraní v celom rozsahu nahrádza Cenu na základe Cenovej ponuky.
 12. Ak sa po Zameraní ukáže, že Montáž Tovaru by bola nemožná vzhľadom na charakter Miesta určenia, Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Doplnkovej služby Montáže, ak bola medzi stranami uzatvorená. O nemožnosti plnenia Montáže podľa predchádzajúcej vety upozorní Objednávateľa. Objednávateľ je v takom prípade oprávnený od Zmluvy odstúpiť do piatich (5) dní odo dňa doručenia upozornenia Poskytovateľom. V prípade takého odstúpenia, Poskytovateľ započíta Cenu Doplnkovej služby Zamerania oproti poskytnutej Zálohe a zvyšok Zálohy vráti Objednávateľovi.
 13. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto Podmienok, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto Podmienok považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Poskytovateľa a Poskytovateľ ich nemôže ovplyvniť.
 

Článok V

Cena

 

 1. Cenu Tovaru a Doplnkových služieb oznámi Poskytovateľ Objednávateľovi v Cenovej ponuke.
 2. Cena v zmysle Cenovej ponuky sa môže meniť po doručení Cenovej kalkulácie podľa týchto Podmienok.
 3. Cena Doplnkovej služby Dovozu je zahrnutá v cene Tovaru v prípade, ak sa vykonáva Dovoz v meste Bratislava. Služba Dovozu mimo mesta Bratislava nie je zahrnutá v cene Tovaru a je spoplatnená sumou 1,60,-€/kilometer bez DPH od adresy: centrum Bratislavy až po Miesto určenia podľa internetovej stránky google.maps (cesta motorovým vozidlom).
 4. Ak je predmetom Zmluvy o poskytnutí Služby aj Doplnková služba Zamerania, Cena Tovaru sa zníži o Cenu Zamerania v prípade riadneho dodania a prevzatia Tovaru Objednávateľom na základe Zmluvy a týchto Podmienok.
 

Článok VI

Platobné podmienky

 
 1. Poskytovateľ spolu s doručením Cenovej ponuky, doručí aj zálohovú faktúru v elektronickej forme na úhradu Zálohy. Zálohová faktúra je splatná do desiatich (10) dní odo dňa jej doručenia do e-mailovej schránky Objednávateľa.
 2. Objednávateľ je pre riadne uskutočnenie Objednávky uhradiť Zálohu v zmysle doručenej zálohovej faktúry a to bezhotovostným prevodom na účet.
 3. Zvyšnú časť Ceny uhradí Objednávateľ v hotovosti na základe riadne vystavenej faktúry a to pri prevzatí Tovaru prípadne Doplnkových služieb podľa týchto podmienok.
 4. V prípade, ak pri prevzatí Tovaru resp. Doplnkovej služby Objednávateľ odmietne uhradiť zvyšnú časť Ceny, Poskytovateľ je až do zaplatenia Ceny oprávnený odoprieť plnenie.
 5. V prípade, ak v zmysle týchto Podmienok bude potrebné vrátiť časť Ceny Objednávateľovi, táto mu bude vrátená formou pripísania na účet, z ktorého bola poukázaná Záloha, ak medzičasom Objednávateľ neoznámi Poskytovateľovi iný svoj bankový účet a to do štrnástich (14) dní odo dňa vzniku nároku Objednávateľa na vrátenie časti Ceny Poskytovateľom.
 

Článok VII

Zánik Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

 
 1. Zmluva a prípadne aj Zmluva o poskytnutí Služby je platná a účinná odo dňa uskutočnenia Objednávky Objednávateľom.
 2. Zmluvu možno ukončiť dohodou Poskytovateľa a Objednávateľa, alebo odstúpením podľa ustanovení týchto Podmienok a/alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
 3. Odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku týchto Podmienok je účinné v okamihu jeho doručenia druhej strane. Poskytovateľ v prípade odstúpenia Objednávateľa podľa tohto článku týchto Podmienok zruší poskytovanie Doplnkovej služby.
 4. V prípade zrušenia Zmluvy sa automaticky zrušuje aj akákoľvek Zmluva o poskytnutí Služby. Ak už bola Služba na základe takej Zmluvy vykonaná, Poskytovateľ má nárok na Cenu za vykonanie takej Služby. Ak bola Služba vykonaná čiastočne, Poskytovateľ má nárok na časť Ceny vo výške zodpovedajúcej už vykonaným úkonom v rámci Služby.
 5. Objednávateľ je svojimi záväzkami vzniknutými na základe Zmluvy viazaný po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy.
 6. Zánikom Zmluvy nezaniká povinnosť odškodnenia druhej zmluvnej strany za škodu jej spôsobenú alebo vzniknutú a ani nezaniká právna účinnosť ustanovení tejto Zmluvy, ktoré, ktoré podľa svojej povahy majú zostať zachované
 

Odstúpenie od Zmluvy pri Zmluve medzi Objednávateľom – spotrebiteľom a Poskytovateľom

 
 1. Nakoľko predmetom Zmluvy je dodanie Tovaru vyrobeného pre Objednávateľa - spotrebiteľa na mieru, nie je odo dňa uskutočnenia Objednávky oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu.
 2. Objednávateľ - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby bez udania dôvodu do štrnástich (14) dní odo dňa uskutočnenia Objednávky, ktorou sa uzatvára Zmluva o poskytnutí Služby v zmysle týchto Podmienok a to podľa ust. § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zák. č. 102/2014 Z. z.“).
 3. Udelením súhlasu Objednávateľa - spotrebiteľa v súlade s ust. § 4 ods. 6 zák. č. 102/2014 Z. z. so začatím poskytovania Doplnkovej služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa ust. § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z. z., Objednávateľ stráca po úplnom Poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy.
 4. Udelením súhlasu Objednávateľa - spotrebiteľa v súlade s ust. § 7 ods. 6 písm. b) zák. č. 102/2014 Z. z. so začatím poskytovania Doplnkovej služby, Objednávateľ stráca po úplnom Poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy.
 5. Uskutočnením Objednávky, ktorou sa uzatvára Zmluva o poskytnutí Služby v zmysle týchto Podmienok, Objednávateľ - spotrebiteľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas so začatím poskytovania Doplnkovej služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 a zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s ustanovením bodu 4, 5 a 6 tohto článku týchto Pravidiel.
 6. V prípade ak od začatia poskytovania Doplnkovej služby nedošlo k jej úplnému poskytnutiu je Objednávateľ - spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia Objednávky Poskytovateľom. V takom prípade je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi časť Ceny zodpovedajúcej už vykonaným úkonom v rámci poskytovania Doplnkovej služby. Túto časť Ceny je Poskytovateľ oprávnený započítať voči poskytnutej Zálohe a zvyšok Zálohy vráti Objednávateľovi - spotrebiteľovi.
 7. Objednávateľ - spotrebiteľ môže uplatniť odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí Služby podľa tohto článku týchto Podmienok u Poskytovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy prostredníctvom jeho doručenia na poštovú adresu Poskytovateľa. Formulár na odstúpenie od zmluvy je zverejnený na Stránke.
 8. Strany sú si v prípade odstúpenia od Zmluvy povinné vydať všetko čo si na základe Zmluvy plnili do štrnástich (14) dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.
 9. Pri zmluvách medzi Objednávateľom spotrebiteľom a Poskytovateľom odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od počiatku a odstúpením od Zmluvy o poskytnutí Služieb sa Zmluva o poskytnutí Služieb zrušuje od počiatku.
 

Článok VI

Zodpovednosť za vady, Reklamácie

 
 1. Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi - spotrebiteľovi za vady Tovaru resp. poskytnutej Doplnkovej služby podľa ustanovení zák. č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) a Objednávateľovi – podnikateľovi podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 2. Postup pri reklamácii je podrobne upravený v Reklamačnom poriadku zverejnenom na Stránke.
 

Článok VII

Ochrana osobných údajov

 
 1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje, ktoré Objednávateľ zadáva do objednávkového formulára, uvedeného na tejto stránke resp. Poskytovateľovi na jeho e-mailovú adresu v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) ako prevádzkovateľ podľa tohto Zákona a to v rozsahu, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska.
 2. Účelom spracúvania osobných údajov Objednávateľa je identifikácia Objednávateľa ako zmluvného partnera pre plnenie Zmluvy resp. Zmluvy o poskytnutí Služby, správne doručovanie písomností, realizácia predzmluvných vzťahov, uskutočnenia rokovaní o zmene alebo ukončení Zmluvy resp. Zmluvy o poskytnutí Služby.
 3. Poskytnutie údajov Objednávateľom je dobrovoľné, avšak bez poskytnutia uvedených údajov nie je objektívne možné zaslať Cenovú ponuku, či realizovať predmet Zmluvy resp. Zmluvy o poskytnutí Služby.
 4. Poskytovateľ má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení Zákona. Objednávateľ je dotknutou osobou v zmysle Zákona.
 5. Spracovávané osobné údaje je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť aj tretej osobe bez obmedzenia použitia najmä osobe podieľajúcej sa na zabezpečovaní predmetu Zmluvy resp. Zmluvy o poskytnutí Služby.
 6. Poskytovateľ týmto upovedomuje, že Objednávateľ ako dotknutá osoba podľa Zákona má vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov práva vyplývajúce jej z ust. § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má podľa Zákona najmä právo k prístupu k údajom, ktoré sa jej týkajú, právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu ako aj vyžadovať informácie o stave spracúvania jej osobných údajov v informačnom systéme, vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého boli jej osobné údaje získané na spracúvanie, na odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 
 1. Komunikácia medzi Poskytovateľom a Objednávateľom prebieha v elektronickej forme. Oznámenia Objednávateľa a Poskytovateľa sa považujú za doručené okamihom obdržania potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.
 2. V prípade, že Objednávateľ - spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, Objednávateľ - spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Objednávateľa - spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania, Objednávateľ - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Objednávateľ - spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Objednávateľ - spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Návrh Objednávateľa - spotrebiteľa na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:
  1. meno a priezvisko Objednávateľa - spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  2. presné označenie Poskytovateľa,
  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  4. označenie, čoho sa Objednávateľ - spotrebiteľ domáha,
  5. dátum, kedy sa Objednávateľ - spotrebiteľ obrátil na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Poskytovateľom bol bezvýsledný,
  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 4. Návrh Objednávateľa - spotrebiteľa na začatie alternatívneho riešenia sporu možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Objednávateľ - spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je Objednávateľovi - spotrebiteľovi k dispozícii na stiahnutie na Stránke a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Slovenská obchodná inšpekcie (https://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Objednávateľ - spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 5. Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť Poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.
 6. Podmienky sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a to aj v prípade, ak Objednávateľ nie je občanom SR, alebo nemá na území Slovenskej republiky pobyt.
 7. Vzťahy, ktoré Podmienky neupravujú sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, vo vzťahu s Objednávateľom - spotrebiteľom najmä Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákonom zákona č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a vo vzťahu s Objednávateľom – podnikateľom, Obchodným zákonníkom.
 8. Poskytovateľ je oprávnený vzhľadom na zmenu právnej úpravy, zmenu trhovej situácie, zmenu obchodnej politiky alebo na základe jeho rozhodnutia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť tieto Podmienky. Poskytovateľ je povinný zmenu Podmienok s uvedením jej platnosti a účinnosti oznámiť Objednávateľovi a to zverejnením na Stránke 30 dní vopred pred dňom účinnosti zmeny Podmienok. Zmena Podmienok nie je skutočnosťou, ktorá by vyžadovala uzavretie písomného dodatku k Zmluve.
 9. V prípade nesúhlasu Objednávateľa so zmenou Podmienok má právo najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny Podmienok z uvedeného dôvodu písomne odstúpiť od Zmluvy a súčasne odstúpenie od Zmluvy musí byť najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny Podmienok doručené Poskytovateľovi, inak právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy zaniká. V prípade, že Objednávateľ riadne a včas v zmysle tohto bodu nevyužije právo odstúpiť od Zmluvy, platí, že Objednávateľ so zmenou Podmienok súhlasí.
 10. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 03.09.2017.
 11. Kontakt: amdoorone@amdoor.sk Tel.: +421 910 99 22 93
Podmienky k zmluvám o predaji tovaru a poskytovaniu služieb spoločnosti AM-DOOR ONE PLUS s.r.o.

Podnikateľ: AM DOOR ONE PLUS s.r.o., so sídlom: Bosákova ul. č. 3783/7, 851 04 Bratislava, IČO: 510 277 71, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 119825/B, DIČ: 2120566613 v mene spoločnosti koná: Andrea Kollárová za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi Poskytovateľom a osobami, ktoré majú záujem o Tovar, prípadne si tento Tovar, alebo Doplnkovú Službu objednali u Poskytovateľa vydáva tieto Podmienky.

Článok I

Základné pojmy

 
 1. Podmienky“ rozumejú sa tieto Obchodné podmienky Poskytovateľa pri poskytovaní Tovaru a Doplnkových služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa pri poskytovaní Tovaru a Doplnkových služieb Poskytovateľa, pričom Podmienky sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke;
 2. Poskytovateľ“ sa rozumie AM DOOR ONE PLUS s.r.o., so sídlom: Bosákova ul. č. 3783/7, 851 04 Bratislava, IČO: 510 277 71, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 119825/B;
 3. Objednávateľ - spotrebiteľ“ sa rozumie fyzická osoba – spotrebiteľ, v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktorá má záujem o poskytnutie Tovaru prípadne s Tovaru s Doplnkovými službami Poskytovateľom, a/alebo ktorá si objednala u Poskytovateľa Tovar prípadne s Tovar s Doplnkovými službami v súlade s týmito Podmienkami;
 4. Objednávateľ – podnikateľ“ sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktorá má záujem o poskytnutie Tovaru prípadne Tovaru s Doplnkovými službami Poskytovateľom, a/alebo ktorá si objednala u Poskytovateľa Tovar prípadne s Tovar s Doplnkovými službami v súlade s týmito Podmienkami;
 5. Objednávateľ sa rozumie Objednávateľ - spotrebiteľ a Objednávateľ – podnikateľ;
 6. Prevádzkovateľ“ sa rozumie podnikateľ Andrea Kollárová – AMDOOR, miesto podnikania: Bosákova ul. č. 3783/7, 851 04 Bratislava, IČO: 40655130;
 7. „Stránka“ sa rozumie internetová stránka amdoor.sk;
 8. „Aplikácia“ sa rozumie aplikácia on-line návrhára vstavaných skríň, ktorá je dostupná na Stránke. Prostredníctvom Aplikácie Objednávateľ navolí všeobecné parametre Tovaru a uskutoční požiadavku o Službu Aplikácie;
 9. Služba Aplikácie“ sa rozumie činnosť Prevádzkovateľa, vykonávaná pre Objednávateľa smerujúca k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, prípadne Zmluvy o poskytnutí Služby medzi Objednávateľom a Poskytovateľom; uvedená činnosť Prevádzkovateľa spočíva v oslovení vhodného Poskytovateľa vybraného Prevádzkovateľom a to na základe požiadaviek Objednávateľa určených prostredníctvom riadneho použitia Aplikácie Objednávateľom;
 10. Tovar“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie tovar ponúkaný na Stránke vo forme vstavaného nábytku, ktorého ponúkaný vzor Poskytovateľ na mieru prispôsobí druhu, kvalite a vyhotoveniu podľa požiadaviek Objednávateľa;
 11. „Zameranie“ sa rozumie služba Poskytovateľa spočívajúca vo fyzickom zameraní rozmerov Miesta určenia za účelom vyhodnotenia správnej výmery Tovaru, ktorý má byť osadený v Mieste určenia;
 12. „Dovoz“ sa rozumie dovoz objednaného Tovaru Poskytovateľom do Miesta určenia;
 13. Montáž“ sa rozumie osadenie Tovaru objednaného Objednávateľom a dovezeného Poskytovateľom na Miesto určenia; Montáž trvá obvykle jeden deň a je potrebné ju vykonať na Mieste určenia Poskytovateľom;
 14. „Doplnková služba“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie služba
 15. Zamerania , a/alebo
 16. Dovozu, a/alebo
 17. Montáže;
 18. Miesto určenia“ sa rozumie miesto určené Objednávateľom v Aplikácii a/alebo Objednávkovom formulári, kde sa má uskutočniť Služba Dovozu, prípadne Služba Montáže;
 19. „Cenová ponuka“ sa rozumie dokument v elektronickej forme, ktorého obsahom je položkovito určená cena Tovaru a Doplnkových služieb na základe požiadaviek vymienených Objednávateľom prostredníctvom Aplikácie, alebo prostredníctvom požiadavky zaslanej Objednávateľom osobitne na adresu Poskytovateľa,
 20. „Cenová kalkulácia“ sa rozumie dokument v elektronickej forme, ktorého obsahom je položkovito určená cena Tovaru a Doplnkových služieb na základe požiadaviek vymienených Objednávateľom na základe Zamerania,
 21. Objednávka“ sa rozumie akceptácia Cenovej ponuky, ktorá spočíva v doručení vyplneného Objednávkového formulára Objednávateľom, alebo v akceptácii predvyplneného Objednávkového formulára Objednávateľom, ako príloha e-mailovej správy z e-mailovej adresy oznámenej Poskytovateľovi prostredníctvom Aplikácie, prípadne z e-mailovej adresy z ktorej bol Poskytovateľ Objednávateľom osolovený s požiadavkou o vypracovanie Cenovej ponuky a zároveň úhrada Zálohy.
 22. Objednávkový formulár“ dokument v elektronickej forme, doručený Poskytovateľom Objednávateľovi spolu s Cenovou ponukou, obsahujúci údaje potrebné na fakturáciu a to meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, výber z ponúkaných Doplnkových služieb, Miesto určenia, ak je predmetom Zmluvy o poskytnutí Služieb Zameranie, Dovoz, alebo Montáž;
 23. Preberací protokol“ sa rozumie dokument, ktorý vystaví Poskytovateľ Objednávateľovi pri prevzatí Tovaru/Doplnkovej Služby a ktorý obsahuje identifikačné údaje Poskytovateľa a Objednávateľa, označenie prebraného Tovaru/Doplnkovej Služby, poznámky, ktoré majú záujem strany zaznamenať, vrátane prípadných Vád, dátum prevzatia, podpisy strán; k Preberaciemu protokolu bude priložený dodací list, na ktorom bude identifikovaný Tovar, ako aj číslo Objednávkového formulára;
 24. „Zmluvou“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe uskutočnenia Objednávky, zakladajúca záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, v zmysle ktorého Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi Tovar podľa voľby Objednávateľa a Objednávateľ platí Poskytovateľovi Cenu za Tovar.
 25. „Zmluvou o poskytnutí Doplnkovej služby Zamerania“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe doručenia Objednávky Objednávateľa Poskytovateľovi, zakladajúca záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, v zmysle ktorého Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi službu Zamerania. Táto zmluva je doplnkovou zmluvou k Zmluve;
 26. „Zmluvou o poskytnutí Doplnkovej služby Dovozu“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe doručenia Objednávky Objednávateľa Poskytovateľovi, zakladajúca záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, v zmysle ktorého Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi službu Dovozu. Táto zmluva je doplnkovou zmluvou k Zmluve;
 27. „Zmluvou o poskytnutí Doplnkovej služby Montáže“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe doručenia Objednávky Objednávateľa Poskytovateľovi, zakladajúca záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, v zmysle ktorého Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi službu Montáže. Táto zmluva je doplnkovou zmluvou k Zmluve;
 28. „Zmluvou o poskytnutí Služby“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie Zmluva o poskytnutí Doplnkovej služby Montáže a/alebo Zmluva o poskytnutí Doplnkovej služby Dovozu a/alebo Zmluva o poskytnutí Doplnkovej služby Zamerania;
 29. Cena“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie cena za dodanie Tovaru resp. poskytnutie Služby Poskytovateľom.
 30. „Záloha“ sa rozumie časť Ceny vo výške 40% z výšky Ceny
 

Článok II

Predmet zmluvy

 
 1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa dodať Tovar podľa Zmluvy a týchto Podmienok a záväzok Objednávateľa Tovar prevziať a zaplatiť Cenu v zmysle Zmluvy a týchto Podmienok.
 2. Predmetom Zmluvy o poskytnutí Služby je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Doplnkovú/é Službu/y podľa Zmluvy o poskytnutí Služby a týchto Podmienok a záväzok Objednávateľa Doplnkovú službu prevziať a zaplatiť Cenu za poskytnutie Doplnkovej služby v zmysle Zmluvy o poskytnutí Služby a týchto Podmienok.
 3. Pre riadne uskutočnenie Objednávky je potrebné riadne vyplnenie Objednávkového formulára, jeho doručenie Poskytovateľovi a úhrada Zálohy Objednávateľom.
 4. Zmluva je uzatvorená na základe uskutočnenia Objednávky Objednávateľom. Zmluva o poskytnutí Služby je uzatvorená na základe uskutočnenia Objednávky Objednávateľom, pokiaľ uzatvorenie tejto zmluvy Objednávateľ v Objednávke neodmietne.
 5. Záznam o uzatvorení Zmluvy uchováva Poskytovateľ a vo vhodnej forme ju na požiadavku Objednávateľa Objednávateľovi sprístupní do troch (3) pracovných dní po doručení žiadosti.
 6. Tovar bude dodaný resp. Doplnková služba bude poskytnutá po úhrade Zálohy.
 

Článok III

Práva a povinnosti strán

 
 1. Objednávateľ si Tovar vymieni prostredníctvom Aplikácie, alebo bez aplikácie a osloví Poskytovateľa s požiadavkou o vypracovanie Cenovej ponuky na e-mailovú adresu, zverejnenú v týchto Podmienkach.
 2. Objednávateľ si je vedomý, že pre zaslanie Cenovej ponuky Poskytovateľom na e-mailovú adresu
 3. prostredníctvom Aplikácie je potrebné aby využil bezodplatnú Službu Aplikácie Prevádzkovateľa a aby Prevádzkovateľ následne oslovil Poskytovateľa s požiadavkou o vyhotovenie Cenovej ponuky na základe požiadaviek vymienených Objednávateľom v Aplikácii;
 4. prostredníctvom e-mailovej správy je potrebné aby do správy zadal všetky potrebné parametre Tovaru, ktoré vyžaduje Aplikácia;
 5. Poskytovateľ do troch (3) pracovných dní odo dňa riadneho odoslania požiadavky na Cenovú ponuku podľa bodu 2 tohto článku týchto Podmienok zašle na e-mailovú adresu určenú Objednávateľom Cenovú ponuku.
 6. Pokiaľ požiadavka v zmysle bodu 2 písm. b) nie je úplná, Poskytovateľ správou vyzve Objednávateľa na doplnenie parametrov s označením parametrov, ktoré chýbajú. Pokiaľ parametre nebudú doplnené Objednávateľom do siedmich dní odo dňa vyzvania, má sa za to, ako by požiadavka na zaslanie Cenovej ponuky Objednávateľom nebola uskutočnená.
 7. Cenová ponuka pred Zameraním obsahuje položkovito nacenený Tovar, vymienený Objednávateľom v zmysle bodu 2 tohto článku, nacenenie Doplnkovej služby Zamerania, nacenenie Doplnkovej služby Dovozu, nacenenie Doplnkovej služby Montáže.
 8. Objednávateľ má možnosť pri akceptácií Cenovej ponuky prostredníctvom Objednávkového formulára zároveň odmietnuť poskytnutie Doplnkovej služby, alebo niektorej z Doplnkových služieb. Službu Dovozu Poskytovateľ poskytuje iba vo vzdialenosti 60 km od hranice mesta Bratislava podľa internetovej stránky google.maps.com. Službu Montáže poskytuje Poskytovateľ iba pre Tovar dovezený Poskytovateľom v rámci Doplnkovej služby Dovozu.
 9. Cenová ponuka pred Zameraním je pre Poskytovateľa záväzná 21 dní odo dňa jej zaslania Objednávateľovi. Uskutočnením Objednávky po uplynutí tejto lehoty nie je uzatvorená Zmluva.
 10. Objednávateľ je povinný v požiadavke podľa bodu 2 tohto článku, ako aj v Objednávkovom formulári zaslanom Poskytovateľom uvádzať pravdivé, aktuálne a úplne údaje identifikujúce ho ako Objednávateľa. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že niektorý údaj nie je pravdivý, vyhradzuje si právo odstúpiť od Zmluvy.
 11. Pre riadne vykonanie Objednávky, Objednávateľ do Objednávkového formuláru uvedie meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu Miesta určenia ak má záujem aj o niektorú z Doplnkových služieb.
 12. Objednávku po jej uskutočnení už nemožno meniť. V prípade ak Objednávateľ Objednávku zmení po jej uskutočnení, Poskytovateľ sa vyjadrí, či je možné takú zmenu ešte zohľadniť.
 13. V prípade záujmu Objednávateľa o zmenu Objednávky, taký návrh na zmenu možno Poskytovateľovi oznámiť výlučne prostredníctvom elektronickej komunikácie - e-mailovej správy. Poskytovateľ sa k takej požiadavke na zmenu vyjadrí bezodkladne prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
 

Článok IV

Dodanie Tovaru, Poskytnutie Doplnkovej služby Zamerania, Dovozu, Montáže

 
 1. Poskytovateľ dodá Tovar najneskôr do 30-tich dní odo dňa riadneho uskutočnenia Objednávky Objednávateľom.
 2. Pri súčasnom uzatvorení Zmluvy o poskytnutí Služby, ktorej predmetom je poskytnutie niektorej z Doplnkových služieb spolu so Zmluvou platí 30-dňová dodacia lehota iba v prípade, ak Objednávateľ poskytne potrebnú súčinnosť pre uskutočnenie Doplnkovej služby a/alebo niektorej z nich (napr. sprístupní Miesto určenia na výkon Zamerania/Dovozu/Montáže Tovaru). V prípade neposkytnutia súčinnosti sa dodacia lehota predlžuje o čas, po ktorý nebola Objednávateľom poskytnutá potrebná súčinnosť.
 3. Ak Objednávateľ s Poskytovateľom uzatvoria v zmysle týchto Podmienok výlučne Zmluvu, ktorej predmetom je dodanie Tovaru bez uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí Služby, alebo uzatvoria aj Zmluvu o poskytnutí Služieb, ktorej predmetom bude výlučne poskytnutie Doplnkovej služby Zamerania bez ostatných Doplnkových služieb, dodanie Tovaru sa uskutoční na adrese podľa predchádzajúcej dohody Objednávateľa a Poskytovateľa po oznámení Poskytovateľa Objednávateľovi, že Tovar je pripravený na prevzatie. Prevzatie Tovaru sa uskutoční tak, že Objednávateľ Tovar prevezme osobne na základe Preberacieho protokolu. Prevzatím Tovaru na základe Preberacieho protokolu prechádza nebezpečenstvo škody, či náhodnej skazy na Tovare na Objednávateľa. Objednávateľ je povinný si Tovar prevziať do siedmych (7) pracovných dní odo dňa oznámenia Poskytovateľa. V prípade, ak po márnom uplynutí uvedenej lehoty si Objednávateľ Tovar neprevezme, Poskytovateľ na náklady Objednávateľa Tovar uschová a súčasne Objednávateľa vyzve na jeho prevzatie v dodatočnej trojdňovej (3) lehote odo dňa doručenia výzvy. Ak aj táto dodatočne poskytnutá lehota márne uplynie, Poskytovateľ je oprávnený Tovar predať. V prípade predaja Tovaru si Poskytovateľ z výťažku predaja započíta oproti Zálohe náklady spojené s úschovou a predajom Tovaru. Zvyšok Zálohy vráti Objednávateľovi.
 4. Pri súčasnom uzatvorení Zmluvy o poskytnutí Služby, ktorej predmetom je poskytnutie Doplnkovej služby Dovozu, Objednávateľ Tovar prevezme na základe Preberacieho listu na Mieste určenia a to v čase dohodnutom s Poskytovateľom. Prevzatím Tovaru na základe Preberacieho protokolu prechádza nebezpečenstvo škody, či náhodnej skazy na Tovare na Objednávateľa. V prípade, ak v dohodnutom čase Objednávateľ Tovar neprevezme, Poskytovateľ Tovar na náklady Objednávateľa uschová a súčasne určí náhradný termín Dovozu o čom Objednávateľa upovedomí. Ak si Objednávateľ Tovar neprevezme ani v náhradný termín, Poskytovateľ Tovar uschová a následne je ho oprávnený na náklady Objednávateľa predať. V prípade predaja Tovaru si Poskytovateľ z výťažku predaja započíta oproti Zálohe náklady spojené s úschovou a predajom Tovaru ako aj Cenu za službu Dovozu. Zvyšok Zálohy vráti Objednávateľovi. Obdobne sa postupuje aj pri Doplnkovej službe Montáže.
 5. V prípade ak je predmetom Zmluvy o poskytnutí Služby Doplnková služba Zamerania, Objednávateľ berie na vedomie, že Zameranie je potrebné uskutočniť najneskôr sedem (7) pracovných dní predo dňom dodania Tovaru.
 6. V prípade ak je predmetom Zmluvy o poskytnutí Služby, Doplnková služba Zamerania, do 21 dní odo dňa poskytnutia Služby Zamerania doručí Poskytovateľ Objednávateľovi Cenovú kalkuláciu.
 7. Objednávateľ je po doručení Cenovej kalkulácie oprávnený odstúpiť od Zmluvy, alebo oznámiť Poskytovateľovi, že trvá na pôvodnej Cenovej ponuke.
 8. V prípade, ak Cena v zmysle Cenovej kalkulácie bude presahovať Cenu na základe Cenovej ponuky o 150,-€ bez príčiny na strane Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, pričom Poskytovateľ si nebude nárokovať na Cenu za vykonanú Službu Zamerania.
 9. V prípade, ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy po Zameraní a/alebo vystavení Cenovej kalkulácie a nejde o prípad podľa predchádzajúceho odseku, Poskytovateľ započíta Cenu Zamerania voči poskytnutej Zálohe a zvyšok Zálohy vráti Objednávateľovi.
 10. V prípade, ak Objednávateľ oznámi, že trvá na pôvodnej Cenovej ponuke, Poskytovateľ dodá Objednávateľovi Tovar na základe pôvodnej Cenovej ponuky, pričom môže odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Doplnkovej služby Montáže v zmysle bodu 12. tohto článku.
 11. V prípade, ak Objednávateľ po doručení Cenovej kalkulácie po Zameraní neodstúpi od Zmluvy, alebo neoznámi, že trvá na pôvodnej Cenovej ponuke do piatich (5) dní odo dňa jej doručenia, má sa za to, že s Cenovou kalkuláciou po Zameraní súhlasí. Cena na základe Cenovej kalkulácie po Zameraní v celom rozsahu nahrádza Cenu na základe Cenovej ponuky.
 12. Ak sa po Zameraní ukáže, že Montáž Tovaru by bola nemožná vzhľadom na charakter Miesta určenia, Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Doplnkovej služby Montáže, ak bola medzi stranami uzatvorená. O nemožnosti plnenia Montáže podľa predchádzajúcej vety upozorní Objednávateľa. Objednávateľ je v takom prípade oprávnený od Zmluvy odstúpiť do piatich (5) dní odo dňa doručenia upozornenia Poskytovateľom. V prípade takého odstúpenia, Poskytovateľ započíta Cenu Doplnkovej služby Zamerania oproti poskytnutej Zálohe a zvyšok Zálohy vráti Objednávateľovi.
 13. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto Podmienok, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto Podmienok považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Poskytovateľa a Poskytovateľ ich nemôže ovplyvniť.
 

Článok V

Cena

 
 1. Cenu Tovaru a Doplnkových služieb oznámi Poskytovateľ Objednávateľovi v Cenovej ponuke.
 2. Cena v zmysle Cenovej ponuky sa môže meniť po doručení Cenovej kalkulácie podľa týchto Podmienok.
 3. Cena Doplnkovej služby Dovozu je zahrnutá v cene Tovaru v prípade, ak sa vykonáva Dovoz v meste Bratislava. Služba Dovozu mimo mesta Bratislava nie je zahrnutá v cene Tovaru a je spoplatnená sumou 1,60,-€/kilometer bez DPH od adresy: centrum Bratislavy až po Miesto určenia podľa internetovej stránky google.maps (cesta motorovým vozidlom).
 4. Ak je predmetom Zmluvy o poskytnutí Služby aj Doplnková služba Zamerania, Cena Tovaru sa zníži o Cenu Zamerania v prípade riadneho dodania a prevzatia Tovaru Objednávateľom na základe Zmluvy a týchto Podmienok.
 

Článok VI

Platobné podmienky

 
 1. Poskytovateľ spolu s doručením Cenovej ponuky, doručí aj zálohovú faktúru v elektronickej forme na úhradu Zálohy. Zálohová faktúra je splatná do desiatich (10) dní odo dňa jej doručenia do e-mailovej schránky Objednávateľa.
 2. Objednávateľ je pre riadne uskutočnenie Objednávky uhradiť Zálohu v zmysle doručenej zálohovej faktúry a to bezhotovostným prevodom na účet.
 3. Zvyšnú časť Ceny uhradí Objednávateľ v hotovosti na základe riadne vystavenej faktúry a to pri prevzatí Tovaru prípadne Doplnkových služieb podľa týchto podmienok.
 4. V prípade, ak pri prevzatí Tovaru resp. Doplnkovej služby Objednávateľ odmietne uhradiť zvyšnú časť Ceny, Poskytovateľ je až do zaplatenia Ceny oprávnený odoprieť plnenie.
 5. V prípade, ak v zmysle týchto Podmienok bude potrebné vrátiť časť Ceny Objednávateľovi, táto mu bude vrátená formou pripísania na účet, z ktorého bola poukázaná Záloha, ak medzičasom Objednávateľ neoznámi Poskytovateľovi iný svoj bankový účet a to do štrnástich (14) dní odo dňa vzniku nároku Objednávateľa na vrátenie časti Ceny Poskytovateľom.
 

Článok VII

Zánik Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

 
 1. Zmluva a prípadne aj Zmluva o poskytnutí Služby je platná a účinná odo dňa uskutočnenia Objednávky Objednávateľom.
 2. Zmluvu možno ukončiť dohodou Poskytovateľa a Objednávateľa, alebo odstúpením podľa ustanovení týchto Podmienok a/alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
 3. Odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku týchto Podmienok je účinné v okamihu jeho doručenia druhej strane. Poskytovateľ v prípade odstúpenia Objednávateľa podľa tohto článku týchto Podmienok zruší poskytovanie Doplnkovej služby.
 4. V prípade zrušenia Zmluvy sa automaticky zrušuje aj akákoľvek Zmluva o poskytnutí Služby. Ak už bola Služba na základe takej Zmluvy vykonaná, Poskytovateľ má nárok na Cenu za vykonanie takej Služby. Ak bola Služba vykonaná čiastočne, Poskytovateľ má nárok na časť Ceny vo výške zodpovedajúcej už vykonaným úkonom v rámci Služby.
 5. Objednávateľ je svojimi záväzkami vzniknutými na základe Zmluvy viazaný po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy.
 6. Zánikom Zmluvy nezaniká povinnosť odškodnenia druhej zmluvnej strany za škodu jej spôsobenú alebo vzniknutú a ani nezaniká právna účinnosť ustanovení tejto Zmluvy, ktoré, ktoré podľa svojej povahy majú zostať zachované
 

Odstúpenie od Zmluvy pri Zmluve medzi Objednávateľom – spotrebiteľom a Poskytovateľom

 
 1. Nakoľko predmetom Zmluvy je dodanie Tovaru vyrobeného pre Objednávateľa - spotrebiteľa na mieru, nie je odo dňa uskutočnenia Objednávky oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu.
 2. Objednávateľ - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí Služby bez udania dôvodu do štrnástich (14) dní odo dňa uskutočnenia Objednávky, ktorou sa uzatvára Zmluva o poskytnutí Služby v zmysle týchto Podmienok a to podľa ust. § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zák. č. 102/2014 Z. z.“).
 3. Udelením súhlasu Objednávateľa - spotrebiteľa v súlade s ust. § 4 ods. 6 zák. č. 102/2014 Z. z. so začatím poskytovania Doplnkovej služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa ust. § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z. z., Objednávateľ stráca po úplnom Poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy.
 4. Udelením súhlasu Objednávateľa - spotrebiteľa v súlade s ust. § 7 ods. 6 písm. b) zák. č. 102/2014 Z. z. so začatím poskytovania Doplnkovej služby, Objednávateľ stráca po úplnom Poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy.
 5. Uskutočnením Objednávky, ktorou sa uzatvára Zmluva o poskytnutí Služby v zmysle týchto Podmienok, Objednávateľ - spotrebiteľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas so začatím poskytovania Doplnkovej služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 a zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s ustanovením bodu 4, 5 a 6 tohto článku týchto Pravidiel.
 6. V prípade ak od začatia poskytovania Doplnkovej služby nedošlo k jej úplnému poskytnutiu je Objednávateľ - spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia Objednávky Poskytovateľom. V takom prípade je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi časť Ceny zodpovedajúcej už vykonaným úkonom v rámci poskytovania Doplnkovej služby. Túto časť Ceny je Poskytovateľ oprávnený započítať voči poskytnutej Zálohe a zvyšok Zálohy vráti Objednávateľovi - spotrebiteľovi.
 7. Objednávateľ - spotrebiteľ môže uplatniť odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí Služby podľa tohto článku týchto Podmienok u Poskytovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy prostredníctvom jeho doručenia na poštovú adresu Poskytovateľa. Formulár na odstúpenie od zmluvy je zverejnený na Stránke.
 8. Strany sú si v prípade odstúpenia od Zmluvy povinné vydať všetko čo si na základe Zmluvy plnili do štrnástich (14) dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.
 9. Pri zmluvách medzi Objednávateľom spotrebiteľom a Poskytovateľom odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od počiatku a odstúpením od Zmluvy o poskytnutí Služieb sa Zmluva o poskytnutí Služieb zrušuje od počiatku.
 

Článok VI

Zodpovednosť za vady, Reklamácie

 
 1. Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi - spotrebiteľovi za vady Tovaru resp. poskytnutej Doplnkovej služby podľa ustanovení zák. č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) a Objednávateľovi – podnikateľovi podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 2. Postup pri reklamácii je podrobne upravený v Reklamačnom poriadku zverejnenom na Stránke.
 

Článok VII

Ochrana osobných údajov

 
 1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje, ktoré Objednávateľ zadáva do objednávkového formulára, uvedeného na tejto stránke resp. Poskytovateľovi na jeho e-mailovú adresu v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) ako prevádzkovateľ podľa tohto Zákona a to v rozsahu, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska.
 2. Účelom spracúvania osobných údajov Objednávateľa je identifikácia Objednávateľa ako zmluvného partnera pre plnenie Zmluvy resp. Zmluvy o poskytnutí Služby, správne doručovanie písomností, realizácia predzmluvných vzťahov, uskutočnenia rokovaní o zmene alebo ukončení Zmluvy resp. Zmluvy o poskytnutí Služby.
 3. Poskytnutie údajov Objednávateľom je dobrovoľné, avšak bez poskytnutia uvedených údajov nie je objektívne možné zaslať Cenovú ponuku, či realizovať predmet Zmluvy resp. Zmluvy o poskytnutí Služby.
 4. Poskytovateľ má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení Zákona. Objednávateľ je dotknutou osobou v zmysle Zákona.
 5. Spracovávané osobné údaje je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť aj tretej osobe bez obmedzenia použitia najmä osobe podieľajúcej sa na zabezpečovaní predmetu Zmluvy resp. Zmluvy o poskytnutí Služby.
 6. Poskytovateľ týmto upovedomuje, že Objednávateľ ako dotknutá osoba podľa Zákona má vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov práva vyplývajúce jej z ust. § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má podľa Zákona najmä právo k prístupu k údajom, ktoré sa jej týkajú, právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu ako aj vyžadovať informácie o stave spracúvania jej osobných údajov v informačnom systéme, vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého boli jej osobné údaje získané na spracúvanie, na odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 
 1. Komunikácia medzi Poskytovateľom a Objednávateľom prebieha v elektronickej forme. Oznámenia Objednávateľa a Poskytovateľa sa považujú za doručené okamihom obdržania potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.
 2. V prípade, že Objednávateľ - spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, Objednávateľ - spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Objednávateľa - spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania, Objednávateľ - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Objednávateľ - spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Objednávateľ - spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Návrh Objednávateľa - spotrebiteľa na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:
  1. meno a priezvisko Objednávateľa - spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  2. presné označenie Poskytovateľa,
  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  4. označenie, čoho sa Objednávateľ - spotrebiteľ domáha,
  5. dátum, kedy sa Objednávateľ - spotrebiteľ obrátil na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Poskytovateľom bol bezvýsledný,
  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 4. Návrh Objednávateľa - spotrebiteľa na začatie alternatívneho riešenia sporu možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Objednávateľ - spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je Objednávateľovi - spotrebiteľovi k dispozícii na stiahnutie na Stránke a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Slovenská obchodná inšpekcie (https://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Objednávateľ - spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 5. Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť Poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.
 6. Podmienky sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a to aj v prípade, ak Objednávateľ nie je občanom SR, alebo nemá na území Slovenskej republiky pobyt.
 7. Vzťahy, ktoré Podmienky neupravujú sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, vo vzťahu s Objednávateľom - spotrebiteľom najmä Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákonom zákona č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a vo vzťahu s Objednávateľom – podnikateľom, Obchodným zákonníkom.
 8. Poskytovateľ je oprávnený vzhľadom na zmenu právnej úpravy, zmenu trhovej situácie, zmenu obchodnej politiky alebo na základe jeho rozhodnutia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť tieto Podmienky. Poskytovateľ je povinný zmenu Podmienok s uvedením jej platnosti a účinnosti oznámiť Objednávateľovi a to zverejnením na Stránke 30 dní vopred pred dňom účinnosti zmeny Podmienok. Zmena Podmienok nie je skutočnosťou, ktorá by vyžadovala uzavretie písomného dodatku k Zmluve.
 9. V prípade nesúhlasu Objednávateľa so zmenou Podmienok má právo najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny Podmienok z uvedeného dôvodu písomne odstúpiť od Zmluvy a súčasne odstúpenie od Zmluvy musí byť najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny Podmienok doručené Poskytovateľovi, inak právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy zaniká. V prípade, že Objednávateľ riadne a včas v zmysle tohto bodu nevyužije právo odstúpiť od Zmluvy, platí, že Objednávateľ so zmenou Podmienok súhlasí.
 10. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 03.09.2017.
 11. Kontakt: amdooroneplus@amdoor.sk Tel.: +421 903 99 22 91