VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Podmienky poskytovania Služby Aplikácie

Podnikateľ: Andrea Kollárová – AMDOOR, miesto podnikania: Bosákova ul. č. 3783/7, 851 04 Bratislava, IČO: 40655130, DIČ: 1045368566 , IČ DPH: SK1045368566, zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava, č. živnostenského registra: 104-24113, za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi Prevádzkovateľom a osobami, ktoré majú záujem vyhľadať vhodného Poskytovateľa Tovaru a Doplnkových služieb.

 

Článok I

Základné pojmy

 
 1. Podmienky“ rozumejú sa tieto Podmienky poskytovania Služby Aplikácie, ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Objednávateľa pri poskytovaní Služby Aplikácie, pričom Podmienky sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke;
 2. Prevádzkovateľ“ sa rozumie podnikateľ Andrea Kollárová – AMDOOR, miesto podnikania: Bosákova ul. č. 3783/7, 851 04 Bratislava, IČO: 40655130;
 3. Služba Aplikácie“ sa rozumie činnosť Prevádzkovateľa, vykonávaná pre Objednávateľa smerujúca k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, prípadne Zmluvy o poskytnutí Služby medzi Objednávateľom a Poskytovateľom; uvedená činnosť Prevádzkovateľa spočíva v oslovení vhodného Poskytovateľa vybraného Prevádzkovateľom z okruhu Partnerov a to na základe požiadaviek Objednávateľa určených prostredníctvom riadneho použitia Aplikácie Objednávateľom;
 4. Zmluva“ sa rozumie zmluva uskutočnená na základe riadneho použitia Aplikácie Objednávateľom, ktorou sa Prevádzkovateľ zaväzuje bezodplatne poskytnúť Objednávateľovi Službu Aplikácie v zmysle ustanovení týchto Podmienok; Potvrdenie o riadnom použití Aplikácie je uložené u Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ na základe osobitnej žiadosti Objednávateľa, kópiu Potvrdenia zašle na e-mailovú adresu Objednávateľa do 10-tich dní odo dňa uskutočnenia požiadavky;
 5. Poskytovateľ“ rozumie sa ním osoba, ktorá poskytuje Tovar a Doplnkové služby pre Objednávateľa a súčasne je Partnerom Prevádzkovateľa;
 6. Partner“ sa rozumie:
 7. AM-DOOR s. r. o., so sídlom: Bosákova ul. č. 3783/7, 851 04 Bratislava, IČO: 50 905 317, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 119864/B;
 8. AM-DOOR PLUS s.r.o., so sídlom: Bosákova ul. č. 3783/7, 851 04 Bratislava, IČO: 50 905 538, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 119825/B;
 9. AM-DOOR ONE PLUS s.r.o., so sídlom: Bosákova ul. č. 3783/7, 851 04 Bratislava, IČO: 51 027 771, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 121573/B;
 10. AM-DOOR ONE s.r.o., so sídlom: Bosákova ul. č. 3783/7, 851 04 Bratislava, IČO: 51 028 123, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka číslo: 121639/B
 11. AM-DOOR ONE
 12. Objednávateľ“ alebo „Záujemca“ sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba vrátane Objednávateľa – spotrebiteľa a Objednávateľa - podnikateľa v zmysle právnych predpisov, ktorá má záujem o vyhľadanie vhodného Poskytovateľa a/alebo už jej Prevádzkovateľ Službu Aplikácie poskytuje;
 13. Objednávateľ - spotrebiteľ“ sa rozumie fyzická osoba – spotrebiteľ, v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky ktorá má záujem o vyhľadanie vhodného Poskytovateľa a/alebo už jej Prevádzkovateľ Službu Aplikácie poskytuje;
 14. Objednávateľ – podnikateľ“ sa rozumie fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, ktorá má záujem o vyhľadanie vhodného Poskytovateľa a/alebo už jej Prevádzkovateľ Službu Aplikácie poskytuje;
 15. „Stránka“ sa rozumie internetová stránka amdoor.sk;
 16. „Aplikácia“ sa rozumie aplikácia on-line návrhára vstavaných skríň, ktorá je dostupná na Stránke. Prostredníctvom Aplikácie Objednávateľ navolí všeobecné parametre Tovaru a uskutoční požiadavku o Službu Aplikácie;
 17. Tovar“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie tovar ponúkaný na Stránke vo forme vstavaného nábytku;
 18. „Zameranie“ sa rozumie služba Poskytovateľa spočívajúca vo fyzickom zameraní rozmerov Miesta určenia za účelom vyhodnotenia správnej výmery Tovaru, ktorý má byť osadený v Mieste určenia;
 19. „Dovoz“ sa rozumie dovoz objednaného Tovaru Poskytovateľom do Miesta určenia;
 20. Montáž“ sa rozumie osadenie Tovaru objednaného Objednávateľom a dovezeného Poskytovateľom na Miesto určenia;
 21. „Doplnková služba“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie služba
 22. Zamerania , a/alebo
 23. Dovozu, a/alebo
 24. Montáže;
 25. Miesto určenia“ sa rozumie miesto určené Objednávateľom v Aplikácii a Objednávkovom formulári, kde sa má uskutočniť Služba Dovozu, prípadne Služba Montáže;
 26. Objednávka“ sa rozumie akceptácia Cenovej ponuky podľa osobitných podmienok Poskytovateľa;
 27. „Kúpnou zmluvou“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie zmluva uzatvorená na základe uskutočnenia Objednávky, zakladajúca záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, v zmysle ktorého Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi Tovar podľa voľby Objednávateľa a Objednávateľ platí Poskytovateľovi Odplatu za Tovar;
 28. „Zmluvou o poskytnutí Služby“ sa pre účely týchto Podmienok rozumie Zmluva o poskytnutí Doplnkovej služby Montáže a/alebo Zmluva o poskytnutí Doplnkovej služby Dovozu a/alebo Zmluva o poskytnutí Doplnkovej služby Zamerania;
 

Článok II

Aplikácia

 
 1. Aplikácia je určená na poskytnutie Služby vyhľadávania Prevádzkovateľom. Riadnym použitím Aplikácie Objednávateľom vzniká Zmluva.
 2. Aplikácia je použitá riadne, keď Objednávateľ Aplikáciu použije podľa návodu, ktorý je Objednávateľovi k dispozícii po spustení Aplikácie.
 3. Riadnym použitím Aplikácie Objednávateľ zasiela Prevádzkovateľovi žiadosť uzatvorenie Zmluvy.
 4. Riadnym použitím Aplikácie Objednávateľom vzniká záväzok Prevádzkovateľa v zmysle požiadaviek Objednávateľa osloviť zo svojich Partnerov vhodného Poskytovateľa a zabezpečiť, aby tento Poskytovateľ vo svojom mene zaslal Objednávateľovi do troch (3) dní odo dňa použitia Aplikácie Cenovú ponuku.
 5. Cenová ponuka bude Poskytovateľom zaslaná na e-mailovú adresu, ktorú Objednávateľ vyplní v rámci použitia Aplikácie.
 6. Záväzok Prevádzkovateľa zo Zmluvy o poskytnutí Služby je splnený okamihom zaslania Cenovej ponuky Poskytovateľom na e-mailovú adresu určenú Objednávateľom prostredníctvom Aplikácie.
 7. Služba Aplikácie je poskytovaná Prevádzkovateľom bezodplatne.
 8. Riadnym použitím Aplikácie a potvrdením oboznámenia sa s týmito Podmienkami nevzniká medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom ani medzi Objednávateľom a Poskytovateľom Kúpna zmluva ani Zmluva o poskytnutí Služby.
 9. Prevádzkovateľ nepredáva Tovar a neposkytuje Doplnkové služby a z toho dôvodu nezodpovedá za kvalitu, akosť, množstvo, či vyhotovenie Tovaru ani za kvalitu poskytnutia Doplnkových služieb, ktoré budú Objednávateľovi dodané na základe Kúpnej zmluvy, a/alebo Zmluvy o poskytnutí Služby.
 10. Použitie Aplikácie je dobrovoľné a nebráni priamemu styku Objednávateľa s niektorým z Partnerov ani uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, či Zmluvy o poskytnutí Služby s Partnerom bez použitia Aplikácie.
 11. Objednávateľ nie je povinný na realizáciu Objednávky voči niektorému z Partnerov využiť Službu Aplikácie, pričom je oprávnený sám bez akéhokoľvek sprostredkovania osloviť ktoréhokoľvek z Partnerov samostatne na jeho kontaktné údaje.
 12. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto Podmienok, ak ich nemohol splniť v dôsledku objektívnych okolností vyššej moci. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa na účely týchto Podmienok považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ ich nemôže ovplyvniť.
 

Článok III

Postup použitia Aplikácie

 
 1. Na použitie Aplikácie Objednávateľom nie je potrebná žiadna osobitná registrácia.
 2. Objednávateľ si prostredníctvom Aplikácie všeobecne vymieni Tovar a jeho prispôsobenie do priestoru, kde by mohol byť inštalovaný.
 3. Pre riadne použitie Aplikácie Objednávateľ vyplní údaje požadované v Aplikácií a to meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo.
 4. Prevádzkovateľ podľa Objednávateľom zvolených kritérií v Aplikácii, po riadnom použití Aplikácie Objednávateľom, vyberie a osloví vhodného poskytovateľa z Partnerov.
 5. Prevádzkovateľ zabezpečí , aby ním oslovený Poskytovateľ do troch (3) pracovných dní odo dňa riadneho odoslania požiadavky na Cenovú ponuku prostredníctvom Aplikácie zaslal vo svojom mene na e-mailovú adresu určenú Objednávateľom Cenovú ponuku.
 6. Objednávateľ si je vedomý, že pre zaslanie Cenovej ponuky Poskytovateľom na e-mailovú adresu Objednávateľa je potrebné správne vyplniť všetky údaje v Aplikácii – riadne použitie Aplikácie.
 7. Cenová ponuka bude obsahovať položkovito nacenený Tovar, vymienený Objednávateľom v Aplikácii, nacenenie Doplnkovej služby Zamerania, nacenenie Doplnkovej služby Dovozu, nacenenie Doplnkovej služby Montáže.
 8. Objednávateľ je po zaslaní Cenovej ponuky oprávnený zrealizovať Objednávku a to už podľa osobitných zmluvných podmienok predaja Tovaru a poskytovania Doplnkových služieb Poskytovateľa, ktorý Cenovú ponuku zaslal.
 9. Objednávateľ je povinný v po tohto článku, ako aj v Aplikácií uvádzať pravdivé, aktuálne a úplne údaje identifikujúce ho ako Objednávateľa. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že niektorý údaj nie je pravdivý, vyhradzuje si právo odstúpiť od Zmluvy.
 

Článok IV

Zánik Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

 
 1. Zmluva a prípadne aj Zmluva o poskytnutí Služby vyhľadávania je platná a účinná odo dňa riadneho použitia Aplikácie.
 2. Zmluva je ukončená jej splnením.
 3. Zmluvu možno ukončiť dohodou Prevádzkovateľa a Objednávateľa, alebo odstúpením podľa ustanovení týchto Podmienok a/alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
 4. Odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku týchto Podmienok je účinné v okamihu jeho doručenia druhej strane.
 5. Zánikom Zmluvy nezaniká povinnosť odškodnenia druhej zmluvnej strany za škodu jej spôsobenú alebo vzniknutú a ani nezaniká právna účinnosť ustanovení tejto Zmluvy, ktoré, ktoré podľa svojej povahy majú zostať zachované
 

Odstúpenie od Zmluvy pri Zmluve medzi Objednávateľom – spotrebiteľom a Prevádzkovateľom

 
 1. Nakoľko bude Služba Aplikácie poskytovaná najneskôr od nasledujúceho kalendárneho dňa po dni, v ktorom bola riadne použitá Aplikácia, táto je poskytovaná pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa ust. § 7 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zák. č. 102/2014 Z. z.“), pričom Objednávateľ - spotrebiteľ v súlade s ust. § 4 ods. 6 zák. č. 102/2014 Z. z. udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby Aplikácie pred uplynutím uvedenej lehoty stráca po úplnom poskytnutí Služby Aplikácie právo na odstúpenie od Zmluvy.
 2. Potvrdením objednávky Objednávateľ - spotrebiteľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so začatím poskytovania Služby Aplikácie pred uplynutím lehoty na odstúpenie podľa ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 a zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s ustanovením bodu 5 tohto článku týchto Podmienok.
 3. V prípade ak od začatia poskytovania Služby Aplikácie nedošlo k jej úplnému poskytnutiu je Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa riadneho použitia Aplikácie.
 4. Objednávateľ môže uplatniť odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 7 tohto článku týchto Podmienok u Prevádzkovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy podľa prostredníctvom jeho doručenia na poštovú adresu Prevádzkovateľa. Formulár na odstúpenie od zmluvy je zverejnený na Stránke.
 5. Odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 7 tohto článku týchto Podmienok je účinné v okamihu jeho doručenia Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v prípade odstúpenia Objednávateľa podľa bodu 7 tohto článku týchto Podmienok zruší poskytovanie Služby vyhľadávania
 6. Strany sú si v prípade odstúpenia od Zmluvy povinné vydať všetko čo si na základe Zmluvy plnili do štrnástich (14) dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy.
 7. Pri zmluvách medzi Objednávateľom - spotrebiteľom a Poskytovateľom odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje od počiatku.
 

Článok V

Zodpovednosť za vady, Reklamácie

 
 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady poskytnutej Služby Aplikácie Objednávateľovi - spotrebiteľovi podľa ustanovení zák. č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) poskytnutej Služby Aplikácie Objednávateľovi – podnikateľovi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 2. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si reklamáciu vád poskytnutia Služby Aplikácie u Prevádzkovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese Prevádzkovateľa uvedenej v článku I týchto Podmienok.
 3. Objednávateľ je povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla.
 4. Reklamácia je opodstatnená, ak Služba Aplikácie nebola poskytnutá v súlade s týmito Podmienkami včas a riadne.
 5. Prevádzkovateľ je povinný doručiť Objednávateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 6. V prípade, ak je reklamácia Objednávateľa opodstatnená v súlade s ods. 3 týchto Podmienok, Prevádzkovateľ opätovne poskytne Objednávateľovi Službu Aplikácie, k čomu je Objednávateľ povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi primeranú súčinnosť.
 

Článok VI

Ochrana osobných údajov

 
 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré Objednávateľ zadáva do objednávkového formulára, uvedeného na tejto stránke resp. Poskytovateľovi na jeho e-mailovú adresu v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) ako prevádzkovateľ podľa tohto Zákona a to v rozsahu, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska.
 2. Účelom spracúvania osobných údajov Objednávateľa je identifikácia Objednávateľa ako zmluvného partnera pre plnenie Zmluvy, správne doručovanie písomností, realizácia predzmluvných vzťahov, uskutočnenia rokovaní o zmene alebo ukončení Zmluvy.
 3. Poskytnutie údajov Objednávateľom je dobrovoľné, avšak bez poskytnutia uvedených údajov nie je objektívne možné realizovať predmet Zmluvy.
 4. Prevádzkovateľ má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení Zákona. Objednávateľ je dotknutou osobou v zmysle Zákona.
 5. Spracovávané osobné údaje je Prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť aj tretej osobe bez obmedzenia použitia najmä osobe podieľajúcej sa na zabezpečovaní predmetu Zmluvy resp. Zmluvy o poskytnutí Služby.
 6. Prevádzkovateľ týmto upovedomuje, že Objednávateľ ako dotknutá osoba podľa Zákona má vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov práva vyplývajúce jej z ust. § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má podľa Zákona najmä právo k prístupu k údajom, ktoré sa jej týkajú, právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu ako aj vyžadovať informácie o stave spracúvania jej osobných údajov v informačnom systéme, vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého boli jej osobné údaje získané na spracúvanie, na odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 7. Partneri Prevádzkovateľa sú sprostredkovateľmi spracúvania osobných údajov Objednávateľa podľa Zákona.
 

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 
 1. Komunikácia medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom prebieha v elektronickej forme. Oznámenia Objednávateľa a Prevádzkovateľa sa považujú za doručené okamihom obdržania potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.
 2. Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť Prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.
 3. Podmienky sa v celom rozsahu spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a to aj v prípade, ak Objednávateľ nie je občanom SR, alebo nemá na území Slovenskej republiky pobyt.
 4. Vzťahy, ktoré Podmienky neupravujú sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, vo vzťahu s Objednávateľom - spotrebiteľom najmä Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákonom zákona č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a vo vzťahu s Objednávateľom – podnikateľom zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený vzhľadom na zmenu právnej úpravy, zmenu trhovej situácie, zmenu obchodnej politiky alebo na základe jeho rozhodnutia zmeniť, doplniť, zrušiť alebo nahradiť tieto Podmienky. Prevádzkovateľ je povinný zmenu Podmienok s uvedením jej platnosti a účinnosti oznámiť Objednávateľovi a to zverejnením na Stránke 30 dní vopred pred dňom účinnosti zmeny Podmienok. Zmena Podmienok nie je skutočnosťou, ktorá by vyžadovala uzavretie písomného dodatku k Zmluve.
 6. V prípade nesúhlasu Objednávateľa so zmenou Podmienok má právo najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny Podmienok z uvedeného dôvodu písomne odstúpiť od Zmluvy a súčasne odstúpenie od Zmluvy musí byť najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom účinnosti zmeny Podmienok doručené Prevádzkovateľovi, inak právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy zaniká. V prípade, že Objednávateľ riadne a včas v zmysle tohto bodu nevyužije právo odstúpiť od Zmluvy, platí, že Objednávateľ so zmenou Podmienok súhlasí.
 7. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 03.09.2017.
 8. Kontakt: amdoor@amdoor.sk Tel.: +421 907 853 924 , 02/55642259

O NÁS

AMDOOR už ponúka aj štýlové vstavané skrine, ktoré skvele doladia váš anglicky, francúzsky, vidiecky či exoticky ladený interiér, pričom na ich pragmatickosti to nič nemení, práve naopak.

Naše kontakty

Trnavské Mýto, Šancová 112,
Bratislava
Slovensko

+421907853924
+421255642259